1. BLACHA Ł., KAROLCZUK A., ŁAGODA T.: Modelling of stresses in welded joints under
consideration of plastic strains in fatigue life calculations, Materialprüfung / Materials Testing, vol. 53, no.
6, 2011, pp. 339-343
2. EL DSOKI C., NIESŁONY A., KAUFMANN H., HANSELKA H., KRUG P.: κ - Ein Maß für nicht
kompatibles Werkstoffverhalten, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 40(9), 2009, pp. 657-662
(nie wykazano we wcześniejszych sprawozdaniach)
3. GASIAK G., ROBAK G.: Simulation of fatigue life of constructional steels within the mixed modes I and
III loading, Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, Vol. 34, Number 6, Blackwell
Publishing Ltd., June 2011, pp. 389-402
4. KAROLCZUK A., BLACHA Ł.: Fatigue life estimation under variable amplitude bending using the non-
local damage parameter and multisurface plasticity model, International Journal of Fatigue, vol. 33, 2011,
pp. 1376-1383
5. KUREK M., ŁAGODA T.: Comparison of fatigue characteristics for same selected structural materials
under bending and torsion, Materials Science, Vol.47 No 3, 2011, pp. 334-344
6. LACHOWICZ C. T., LACHOWICZ D. S.: An Instantaneous Power of Strain Approach to the
Calculation of Elastoplastic Strain Energy Density in SUS 304 Steel, Journal of Engineering Materials and
Technology, July 2011, Vol. 133, pp. 031007-28
7. MARCINIAK Z., ROZUMEK D.: Fatigue crack growth rate under different bending to torsion ratios in
10HNAP steel, Key Engineering Materials, Vol. 465, 2011, pp. 187-190
8. ROZUMEK D., HEPNER M.: Influence of oxygenation time on crack growth in titanium alloy under
cyclic bending, Materials Science, Vol. 47, No. 1, 2011, pp. 89-94
9. ROZUMEK D., MARCINIAK Z.: Fatigue crack growth in AlCu4Mg1 under nonproportional bending-
with-torsion loading, Materials Science, Vol. 46, No. 5, 2011, pp. 685-694
10. ROZUMEK D.: Influence  of  heat  treatment  on  fatigue  crack  growth  in  Ti-6Al-4V  alloy, Key
Engineering Materials, Vol. 465, 2011, pp. 463-466
11. SŁOWIK J., ŁAGODA T.: The fatigue life estimation of elements with circumferential notch under
uniaxial sate of loading, Int. J. Fatigue, Vol.33, 2011, pp. 1304-1312
12. BIŁOUS P., LACHOWICZ C., ŁAGODA T.: Wyznaczenie i porównanie zmęczeniowych
współczynników działania karbu Kf próbek spawanych z próbkami z karbem geometrycznym, Transport
przemysłowy i maszyny robocze, Vol.2(12), 2011, ss. 63-66
13. BLACHA Ł., KAROLCZUK A., BAŃSKI R., STASIUK P.: Eksperymentalna analiza trwałości
zmęczeniowej krzyżowych złączy spawanych w odniesieniu do wielkości elementu, Acta Mechanica et
Automatica, vol. 5, no. 3, 2011, ss. 16-20
14. BLACHA Ł., KAROLCZUK A.: Porównanie energetycznego modelu wyznaczania trwałości
zmęczeniowej złączy spawanych z zaleceniami międzynarodowymi, Przegląd Spawalnictwa, nr 7, 2011,
ss. 39-45
15. BLACHA Ł.: Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej złączy spawanych z wykorzystaniem metody Donga,
Przegląd Mechaniczny, nr 4, 2011, ss. 22-29
16. KAROLCZUK A., BLACHA Ł.: Koncepcja najsłabszego ogniwa w modelowaniu trwałości
zmęczeniowej złączy spawanych, Acta Mechanica et Automatica, vol. 5, no. 3, 2011, ss. 51-54
17. KUREK A., NIESŁONY A.: Trwałość zmęczeniowa wybranego materiału bimetalicznego stosowanego
w przemyśle energetycznym, Energetyka, listopad 2011, ss. 689-691
18. KUREK A., NIESŁONY A.: Wpływ rodzaju charakterystyki zmęczeniowej na trwałość obliczeniową
przy obciążeniu losowym, Modelownie inżynierskie nr 41, czerwiec 2011, ss. 221-228
19. KUREK M., ŁAGODA T., WALAT K.:  Przewidywanie trwałości zmęczeniowej elementów
wykonanych z mosiądzu, Energetyka Z. nr XXII, 2011, ss. 29-32
20. KUREK M., ŁAGODA T., WARMUZEK P.: Determination of stress and strain concentrations  in the
elastic-plastic materials under bending and torsion, Physicochemical Mechanics of Materials,  No 4,
2011, ss. 108-114
21. KUREK M., ŁAGODA T.:  Comparison of fatigue characteristics for some selected structural materials
under bending and torsion, Physicochemical Mechanics of Materials,  Vol. 47, No 3, 2011, pp. 59-67
22. KUREK M., ŁAGODA T.: Analiza zależności pomiędzy wytrzymałością zmęczeniową na zginanie i
skręcanie wybranych materiałów konstrukcyjnych, Inżynieria Materiałowa, Rok XXXII, Nr 2/2011, ss.
98-106
23. KUREK M., ŁAGODA T.: Ocena trwałości zmęczeniowej dla materiałów cechujących się
nierównoległością
24. charakterystyk zmęczeniowych w warunkach cyklicznego obciążenia, Transport przemysłowy i maszyny
roboczych, Vol. 4(14), 2011, ss. 74-77
25. KUREK M., ŁAGODA T.: Szacowanie trwałości zmęczeniowej w warunkach cyklicznego obciążenia z
uwzględnieniem nierównoległości charakterystyk, Acta mechanica et automatica, Vol.5, No 3, 2011, ss.
61-66
26. ŁAGODA T., WALAT K.: Bezpieczeństwo konstrukcji spawanych z wykorzystaniem zaleceń
Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, Spajanie 3 (13)/ 2011, ss. 40-42
27. ŁAGODA T., WALAT K.: Sposoby realizacji obciążeń eksploatacyjnych w układach sterowania
maszyn zmęczeniowych, Acta mechanica et automatica, Vol.5, No 1, 2011, ss. 47-52
28. ŁAGODA T.: Prognozowanie trwałości zmęczeniowej złączy spawanych od systemu nominalnego do
mechaniki pękania, Energetyka, listopad 2011, ss. 692-696
29. ŁAGODA T.: Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej elementów maszyn roboczych, Transport
przemysłowy i maszyny roboczych, 4(14), 2011, ss. 83-88
30. NIESŁONY A., BŐHM M.: Trwałość zmęczeniowa żeliwa ggg40 w warunkach zmienno-
amplitudowego rozciągania ze skręcaniem z wartością średnią naprężenia, Modelowanie inżynierskie tom
10, Z. 41, 2011, ss. 299-306
31. NIESŁONY A., KUREK A.: Badanie kompatybilności pomiędzy modelami Mansona-Coffina-Basquina
i Ramberga-Osgooda na podstawie wybranych materiałów konstrukcyjnych, Czasopismo Techniczne nr
15, Kraków 5-M/2011, ss. 53-64
32. NIESŁONY A., ŻOK F.: Przegląd badań niszczących materiałów zgrzewanych metodą wybuchową,
Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych, Vol. 1(11), 2011, ss. 12-14
33. ROZUMEK D., HEPNER M.: Influence of oxygenation time on crack growth in titanium alloy under
cyclic bending, Physicochemical Mechanics of Materials, Vol. 47, No. 1, 2011, pp. 82-86
34. ROZUMEK D., MARCINIAK Z.: Fatigue properties of notched specimens made of FeP04 steel,
Physicochemical Mechanics of Materials, Vol. 47, No. 4, 2011, pp. 41-46
35. WALAT K., ŁAGODA T.: Orientacja płaszczyzny krytycznej przy wyznaczaniu trwałości zmęczeniowej
w funkcji granic zmęczenia, Modelowanie inżynierskie, tom 10, Z.41, 2011, ss. 421-428
36. WALAT K., ŁAGODA T.: Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej stopu aluminium w złożonych stanach
obciążenia w zakresie małej liczby cykli, Acta mechanica et automatica, Vol.5, No 3, 2011, ss. 132-136
37. WALAT K., ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa elementów maszyn w płaszczyźnie krytycznej
wyznaczonej przez ekstremum kowariancji naprężeń, Wieloosiowe zmęczenie losowe elementów maszyn
i konstrukcji - część XV, Studia i Monografie, Z.294, Politechnika Opolska, Opole 2011
38. BŐHM M., NIESŁONY A.: Adaptation of the Spectral Method in Terms of Determining the Fatigue
Life with Mean Stress Value, w: Doktorant a innowacyjność podejmowanych tematów badań, Część I,
Nauki inżynieryjne, Creative Science - Monografia 2011, red. M. Kuczera, CREATIVETIME, Kraków
2011, ss. 193-202
39. ROZUMEK D., MACHA E.: Crack growth in AlCu4Mg1 alloy under combined cyclic bending and
torsion, chapter 11 in: Aluminium Alloys, Theory and Applications, Eds. T. Kvackaj, R. Bidulsky,
InTech, Rijeka, Croatia, 2011, pp. 217-236
40. GASIAK G.: Analiza stanu wytężenia płyt perforowanych poddanych obciążeniu normalnemu, Podstawy
Konstrukcji Maszyn - kierunki badań i rozwoju t. 3, monografia pod red. Wasilczuk M., Politechnika
Gdańska, Gdańsk 2011, ss. 536-545
41. KAROLCZUK A.: Pola naprężeń w elementach zgrzewanych wybuchowo poddanych zginaniu, Red:
Olejnik Artur, Wasilewski Marek: W: Nauka i praktyka - staże zawodowe w przedsiębiorstwach.
Edycja II Opole: Ofic. Wydaw. PO 2011, ss. 7-17
42. KLUGER K.: Wpływ statycznego obciążenia na obliczeniowe trwałości zmęczeniowe według wybranych
modeli, Podstawy Konstrukcji Maszyn - kierunki badań i rozwoju t. 2, monografia pod red. Wasilczuk
M., Politechnika Gdańska, Gdańsk 2011, ss. 258-266
43. KUREK A., NIESŁONY A.: Trwałość zmęczeniowa materiałów bimetalicznych platerowanych metodą
wybuchową, w: Doktorant a innowacyjność podejmowanych tematów badań, Część I, Nauki
inżynieryjne, Creative Science - Monografia 2011, red. M. Kuczera, CREATIVETIME, Kraków 2011,
ss. 38-46
44. KUREK M., ŁAGODA T.: Obliczanie trwałości zmęczeniowej w warunkach cyklicznego obciążenia z
uwzględnieniem wzajemnej nierównoległości charakterystyk zmęczeniowych, w: Doktorant a
innowacyjność podejmowanych tematów badań, Część I, Nauki inżynieryjne, Creative Science -
Monografia 2011, red. M. Kuczera, CREATIVETIME, Kraków 2011, ss. 171-180
45. KUREK M., ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa przy proporcjonalnym zginaniu ze skręcaniem z
uwzględnieniem nierównoległości charakterystyk, Podstawy Konstrukcji Maszyn - kierunki badań i
rozwoju, Monografia pod redakcją M. Wasilczuka, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2011, Tom II, ss.
240-248
46. ŁAGODA T., KRYSIŃSKI P.: Stanowisko do badań elementów dobudowywanych do pudeł
wagonów, Podstawy Konstrukcji Maszyn - kierunki badań i rozwoju, Monografia pod redakcją M.
Wasilczuka, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2011, Tom I, ss. 110-118
47. ŁAGODA T., WALAT K.: Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej złączy spawanych zgodnie z systemem
nominalnym jako narzędzie inżynierskie, w: Konstrukcje Maszyn - historia i perspektywy rozwoju, pod
red. Aleksandra Muca, Politechnika Krakowska, Kraków 2011, ss. 82-96
48. MAŁECKA J., ŻOK F.: Oznaczenie odporności na korozję międzykrystaliczną stali nierdzewnej, Nauka
i praktyka - staże zawodowe w przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2011,
ss. 47 -54
49. MARCINIAK Z., FRASZEK H., ŚWIĘCH J.: Proces wytwarzania ciężkich maszyn przeładunkowych
na przykładzie przedsiębiorstwa FAMAK S.A., Nauka i praktyka - staże zawodowe w
przedsiębiorstwach, red.: A. Olejnik, M. Wasilewski, Politechnika Opolska, Opole 2011, ss. 129-134
50. NIESŁONY A.: Specyfika testów wytrzymałościowych niszczących wykonywanych w plenerach
zgrzewanych metodą wybuchową. Red: Olejnik Artur, Wasilewski Marek: W: Nauka i praktyka - staże
zawodowe w przedsiębiorstwach. Edycja II Opole: Ofic. Wydaw. PO 2011, ss. 19-26
51. POLAK-MICEWICZ M., ŁAGODA T.: Metodyka badania spągnicy obudowy zmechanizowanej
FAZOS z uwzględnieniem trwałości zmęczeniowej, Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał,
Akademia Górnicza-Hutnicza, Kraków 2011, ss. 182-190
52. WALAT K.: Płaszczyzna krytyczna w kryteriach wieloosiowego zmęczenia jako funkcja granic
zmęczenia, Podstawy Konstrukcji Maszyn - kierunki badań i rozwoju t. 2, Monografia pod redakcją M.
Wasilczuka, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2011, ss. 213-220
53. ACHTELIK H., MARCINIAK Z., ROZUMEK D., MACHA E., LACHOWICZ C., MARCIAK C.:
Mechatronic system of the MZGS-200E stand for fatigue tests under variable-amplitude non-
proportional bending with torsion, Proc. of the 7th International Conference Mechatronic Systems and
Materials (MSM 2011), Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 2011, pp. 127-127 and
CD, p. 5
54. KABACIŃSKI M., PAWLICZEK R.: Fully automated system for air velocity profile measurement, 7th
International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2011, 7-9 July 2011, Kanas
(Lithuania), 2011, pp. 68-69
55. ŁAGODA T.: Zmęczenie i jego aspekty, IX Międzynarodowe Warsztaty Akademickie „Rolnictwo,
Zdrowie i Życie”, Opole-Głuchołazy 2011, s. 10
56. BIŁOUS P., ŁAGODA T., LACHOWICZ C.: Wyznaczanie i porównanie zmęczeniowych
współczynników działania karbu Kt próbek spawanych z próbkami z karbem geometrycznym, XXIV
Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”, Zakopane 2011, Politechnika Śląska,
Streszczenia referatów, s. 21
57. GASIAK G.: Analiza stanu odkształcenia w strefie pękania w próbce poddanej płaskiemu zginaniu, IX
Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”, Hucisko 17-19 marca 2011, Materiały
Konferencyjne-streszczenia, Częstochowa 2011, ss. 20-21
58. GRZELAK J.: Modelowanie i symulacja odpowiedzi impulsowych nierównobieżnej przekładni pasowej z
rotorami eliptycznymi, W: XXIV Konferencja Naukowa "Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych"
Zakopane 24-27.01, 2011, Politechnika Śląska, Streszczenia referatów, s. 25
59. KUREK A., NIESŁONY A.: Wpływ rodzaju charakterystyki zmęczeniowej na trwałość obliczeniową
przy obciążeniu losowym, XXIV Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”,
Zakopane, styczeń 2011, s. 46
60. KUREK A., ŻOK F., NIESŁONY A., BAŃSKI R.: Badania wytrzymałościowe platerów typu stal-
tytan zgrzewanych metodą wybuchową, XXIV Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn
Roboczych”, Zakopane, styczeń 2011, s. 47
61. KUREK M, ŁAGODA T.: Algorytm oceny trwałości zmęczeniowej dla materiałów cechujących się
nierównoległością charakterystyk zmęczeniowych w warunkach cyklicznego obciążenia, XXIV
Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”, Zakopane 2011, Politechnika Śląska,
Streszczenia referatów, ss. 47-48
62. KUREK M., ŁAGODA T.: Szacowanie trwałości zmęczeniowej w warunkach cyklicznego obciążenia z
uwzględnieniem nierównoległości charakterystyk, VI Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki
Materiałów i Konstrukcji, Augustów 2011, Politechnika Białostocka, ss. 98-99
63. KUREK M., PAWLICZEK R.:  Analiza materiałów konstrukcyjnych z uwzględnieniem nierównoległości
charakterystyk zmęczeniowych, XXIV Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych,
Zakopane 2011, Politechnika Śląska, streszczenie referatów, ss. 48
64. ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa złączy spawanych według systemu nominalnego jako praktyczne
narzędzie
65. dla inżynierów, II Konferencja Spawalnicza - Badania oraz zastosowanie nowych stali żarowytrzymałych
dla energetyki w zakresie temperatury pracy 600-650 ˚C, Powerwelding 2011, Kryczyce-Ostaniec
2011, Rafako 2011, ss. 151-160
66. NIESŁONY A., BŐHM M.: Wartość średnia naprężenia w metodzie spektralnej wyznaczania trwałości
zmęczeniowej, VI Międzynarodowe sympozjum mechaniki materiałów i konstrukcji, Augustów, 2011,
ss. 121-122
67. NIESŁONY A., BŐHM M.: Wpływ wartości średniej naprężeń na trwałość zmęczeniową żeliwa
GGG40 w warunkach obciążeń zmienno-amplitudowych, XXIV Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych,
Zakopane, 2011, s. 59
68. PAWLICZEK R., KLUGER K.: Wpływ współczynnika nieregularności obciążenia na obliczeniową
trwałość zmęczeniową, W: XXIV Konferencja Naukowa "Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych"
Zakopane 24-27.01, 2011. Gliwice, Politechnika Śląska; PTMTS. [CD-ROM pełny tekst].,
Streszczenia referatów, s. 64
69. POLAK-MICEWICZ M., ŁAGODA T.: Wytrzymałość zmęczeniowa obudowy ścianowej w
warunkach obciążeń niesymetrycznych, XIX Międzynarodowa Konferencja - Trwałość elementów i
węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych, TEMAG 2011, Politechnika Śląska, Gliwice-Ustroń 2011,
ss.181-188
70. POLAK-MICEWICZ M.: Badania wpływu wartości średnich i amplitud naprężeń dla spągnicy
poddanej obciążeniom cyklicznym, XXIV Konferencja Naukowa, Problemy Rozwoju Maszyn
Roboczych, Zakopane 2011r., Streszczenia referatów, s. 65
71. WALAT K., ŁAGODA T.: Orientacje płaszczyzn krytycznych w kryteriach wieloosiowego zmęczenia
dla stopów aluminium, IX Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”, Hucisko 17-19 marca
2011, Materiały Konferencyjne-streszczenia, Częstochowa 2011, ss. 68-69
72. WALAT K., ŁAGODA T.: Orientacja płaszczyzny krytycznej przy wyznaczaniu trwałości zmęczeniowej
w funkcji granic zmęczenia, XXIV Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”,
Zakopane 2011, Politechnika Śląska, Streszczenia referatów, s. 80
73. WALAT K., ŁAGODA T.: Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej stopu aluminium w złożonych stanach
obciążenia w zakresie małej liczby cykli, VI Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Materiałów i
Konstrukcji, Augustów 2011, Politechnika Białostocka, ss. 172-173
74. WALAT K.: Wartość średniokwadratowa rozrzutów jako statystyczna miara oceny trwałości
zmęczeniowej, XXIV Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, 2011,
Politechnika Śląska Katedra Mechaniki Stosowanej, 79, CD ss. 165-169, Streszczenia referatów, s. 79
75. WALAT K.: Wybór najlepszej metody oceny trwałości zmęczeniowej stopów aluminium w oparciu o
pierwiastek wartości średniokwadratowej rozrzutów, VI Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki
Zniszczenia Materiałów I Konstrukcji, Augustów, 30 maja-2 czerwca 2011, Politechnika Białostocka,
Białystok, 2011, ss. 174-175
76. BAŃSKI R., ROZUMEK D.: Rozwój pęknięć zmęczeniowych przy zginaniu w kompozycie stal-tytan
(Fatigue crack growth under bending in the composite steel-titanium), Zeszyty Naukowe Politechniki
Opolskiej / Scientific Papers of the Opole University of Technology, Mechanika nr. 343, z. 99 /
Mechanics iss. 343, vol. 99, Opole, Eds. D. Rozumek & E. Macha, 2011, s. 74-76 and CD, p. 12
77. MARCINIAK Z., ROZUMEK D.: Rozkład naprężeń w próbkach o przekroju okrągłym i prostokątnym
poddanych zginaniu ze skręcaniem (Stresses distribution in the specimens with circular and rectangular
cross-sections subjected to bending with torsion), Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej / Scientific
Papers of the Opole University of Technology, Mechanika nr. 343, z. 99 / Mechanics iss. 343, vol. 99,
Opole, Eds. D. Rozumek & E. MACHA, 2011, s. 114-116 and CD, s. 9
78. BLACHA Ł.: Eksperymentalna trwałość zmęczeniowa pachwinowych złączy spawanych poddanych
obciążeniom cyklicznym, V Środowiskowe warsztaty doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty
naukowe Politechniki Opolskiej, Seria: Mechanika, z. 98, nr 341/2011, Pokrzywna, 18 - 21 maja, 2011,
ss. 9-10
79. BŐHM M.: Wpływ naprężeń statycznych na trwałość zmęczeniową żeliwa w warunkach obciążeń
zmienno-amplitudowych, V Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty
naukowe Politechniki Opolskiej, Seria: Mechanika, z. 98, nr 341/2011, Pokrzywna, 18 - 21 maja, 2011,
ss. 11-12
80. KOWALSKI M.: Zastosowanie siłownika elektromagnetycznego w badaniach materiałów
konstrukcyjnych, V Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty naukowe
Politechniki Opolskiej, Seria: Mechanika, z. 98, nr 341/2011, Pokrzywna, 18 - 21 maja, 2011, ss. 41-
42
81. KUREK A.: Testy zmęczeniowe platerów stal-tytan, V Środowiskowe Warsztaty Doktorantów
Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria Mechanika z. 98, nr 341/2011,
Politechnika Opolska, Opole 2011, ss. 45-46
82. KUREK M.: Trwałość zmęczeniowa przy proporcjonalnym zginaniu ze skręcaniem z uwzględnieniem
wzajemnej nierównoległości charakterystyk, V Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki
Opolskiej, Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej, Seria: Mechanika, z. 98, nr 341/2011, Pokrzywna,
18 - 21 maja, 2011 s. 47
83. POLAK-MICEWICZ M.: Wyznaczanie pętli histerezy dla materiału S355N, V Środowiskowe
Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej, Seria:
Mechanika, z. 98, nr 341/2011, Pokrzywna, 18 - 21 maja, 2011, ss. 11-12
84. ŻOK F.: Ocena jakości materiałów platerowanych metodą zgrzewania wybuchowego na podstawie
analizy wyników badań wytrzymałościowych, V Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki
Opolskiej, Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej, Seria: Mechanika, z. 98, nr 341/2011, Pokrzywna,
18 - 21 maja, 2011, ss. 103 -104