1. BIŁOUS P., ŁAGODA T.: Structural notch effect in steel welded joints, Materials and Design, Vol.30,
2009, pp.4562-4564
2. GASIAK G., ROBAK G.: The test stand for analysis of fatigue crack propagation under bending with
torsion, Solid State Phenomena Vol. 144 (2009) pp 90-93
3. ŁAGODA T., SONSINO C.M., OGONOWSKI P.: Application of the stain energy density parameter for
estimation of multiaxial fatigue life of sintered steels with stress concentrators, J. of Theoretical and Applied
Mechanics, Nr 1, t.47, 2009, pp.161-175
4. MACHA E., SŁOWIK J., PAWLICZEK R.: Energy based characterization of fatigue behaviour of cyclically
unstable material, Solid State Phenomena, Vols 147-149, 2009, pp. 512-517
5. NIESŁONY A., Determination of fragments of multiaxial service loading strongly influencing the fatigue of
machine components, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 23(8), 2009, pp. 2712-2721
6. ROZUMEK D., MACHA E.: A survey of failure criteria and parameters in mixed mode fatigue crack
growth. Physicochemical Mechanics of Materials, Vol. 45, No. 2, 2009, pp. 47-62 and A survey of failure
criteria and parameters in mixed-mode fatigue crack growth. Materials Science, Vol. 45, No. 2, 2009, pp.
190-210
7. ROZUMEK D., MACHA E.: J-integral in the description of fatigue crack growth rate induced by different
ratios of torsion to bending loading in AlCu4Mg1. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Vol. 40, No.
10, 2009, pp. 743-749
8. ROZUMEK D.: Influence of the notch radius on changes of the J parameter under fatigue crack growth rate.
Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 47, No. 4, 2009, pp. 751-759
9. ROZUMEK D.: Influence of the slot inclination angle in FeP04 steel on fatigue crack growth under tension.
Materials & Design, Vol. 30, No. 6, 2009, pp. 1859-1865
10. WALAT K., ŁAGODA T., KAROLCZUK A.: Fatigue life according to cyclic strain characteristics
determined from variable-amplitude loading, Materials Testing, (Materialprufung), Vol.51, No5, 2009,
pp.286-290
11. ROZUMEK D., MARCINIAK Z.: Prędkość wzrostu pęknięć w płaskich próbkach ze stopu PA6 przy
cyklicznym nieproporcjonalnym zginaniu ze skręcaniem. Przegląd Mechaniczny, Warszawa, 2/2009, s. 15-19
12. WALAT K., ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa stopów aluminium w płaszczyźnie krytycznej
wyznaczonej przez ekstremum kowariancji naprężeń normalnych i stycznych, Energetyka, Zeszyt tematyczny
nr XIX, listopad 2009, ss. 136-138
13. WALAT K., ŁAGODA T.: Wykorzystanie ekstremum kowariancji w płaszczyźnie krytycznej do
wyznaczania trwałości zmęczeniowej przy losowym zginaniu ze skręcaniem, Acta mechanica et automatica,
vol.3, no 1, 2009, ss. 118-123
14. WALAT K., ŁAGODA T.: Projektowanie elementów maszyn w złożonym stanie naprężenia z
uwzględnieniem maksimum kowariancji, Acta mechanica et automatica, vol.3, no 2, 2009, ss. 103-105
15. GASIAK G., BARAN S.: Trwałość elementów maszyn przy złożonych nieproporcjonalnych obciążeniach,
Studia i Monografie z. 242, Politechnika Opolska, Opole, 2009, s. 122
16. KAROLCZUK A.: Nielokalne metody obliczeń zmęczeniowych, Politechnika Opolska, Studia i Monografie,
SiM z. 239, Opole 2009, s. 168
17. ROZUMEK D.: Mieszane sposoby pękania zmęczeniowego materiałów konstrukcyjnych. Studia i
Monografie, z. 241, Politechnika Opolska, Opole, 2009, s. 152
18. WALAT K.: Styczne naprężenie ekwiwalentne w płaszczyźnie krytycznej, III Środowiskowe Warsztaty
Doktorantów Politechniki Opolskiej, Politechnika Opolska z. 94, Nr 330/2009, Opole 2009, s. 91-92
19. BIŁOUS P., ŁAGODA T.: Lokalne naprężenia i odkształcenia w dnie karbu geometrycznego z
wykorzystaniem promienia fikcyjnego, XXII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych,
Zakopane 2009, Zeszyty Naukowe - Budowa i Eksploatacja Maszyn, Politechnika Świętokrzyska, Kielce
2009, ss.21-22
20. BIŁOUS P., ROZUMEK D., ŁAGODA T.: Trwałość próbek z karbem geometrycznym wykonanych ze
stali S355N. XII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Mechaniki Pękania, Politechnika
Krakowska, Kraków 2009, s. 7-8, CD, s. 10
21. BOCIAN M., JAMROZIAK K., KULISIEWICZ M., PIESIAK S.: Analiza procesu pochłaniania energii w
lekkich osłonach balistycznych, XXII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych,
Zakopane 2009, Zeszyty Naukowe - Budowa i Eksploatacja Maszyn, Politechnika Świętokrzyska, Kielce
2009, ss. 25-26
22. BOCIAN M., JAMROZIAK K., KULISIEWICZ M., PIESIAK S.: Modele zdegenerowane w
zastosowaniu do przebijania elementów maszyn poddanych uderzeniom, XXII Konferencja Naukowa
Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2009, Zeszyty Naukowe - Budowa i Eksploatacja
Maszyn, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2009, ss. 23-24
23. GASIAK G., BARAN S.: Wpływ nieproporcjonalnego zginania ze skręcaniem na trwałość stali
konstrukcyjnych w zakresie inicjacji i propagacji pęknięć, XXIV Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn,
Białystok-Białowieża 2009, ss. 196-206
24. KAMIŃSKI P., BIŁOUS P., ŁAGODA T., WALAT K.: Bezpieczeństwo konstrukcji spawanych z
wykorzystaniem zaleceń Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, XXII Konferencja Naukowa Problemy
Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2009, Zeszyty Naukowe - Budowa i Eksploatacja Maszyn,
Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2009, ss.73-74
25. KAROLCZUK A., CICHAŃSKI A.: Non-local method in fatigue life assessment using critical plane
concept, Proceedings of International Conference on CRACK PATHS (CP 2009), Vicenza, University of
Padua, pp. 431-438 (CD)
26. KAROLCZUK A., CICHAŃSKI A.: Uśrednianie odkształceń w płaszczyźnie krytycznej materiału w ocenie
trwałości zmęczeniowej elementów z karbem, Materiały konferencyjne: V Międzynarodowe Sympozjum
Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów 2009, Politechnika Białostocka, ss. 139-144
27. ŁAGODA T., CHMIELARCZYK M., KRYSIŃSKI P.: System sterowania maszyny do badań okien i
drzwi do zamontowania w pojazdach szynowych, XXII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn
Roboczych, Zakopane 2009, Zeszyty Naukowe - Budowa i Eksploatacja Maszyn, Politechnika
Świętokrzyska, Kielce 2009, ss.107-108
28. ŁAGODA T., KUEPPERS M.: Calculated fatigue life of welded aluminium flange-tube joint under multiaxial
proportional and non-proportional variable amplitude loading of Bending and torsion applying an energy
based criterion, Second International Conference on Material Performance under Variable Amplitude
Loading, Proceedings, Vol.I, Darmstadt, 2009, C.M.Sonsino and P.C.McKeighan, Eds, DVM , Berlin
2009, pp.455-464
29. ŁAGODA T.: Projektowanie złączy spawanych z wykorzystaniem zaleceń Międzynarodowego Instytutu
Spawalnictwa, XXIV Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Białystok-Białowieża 2009, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ss.328-333
30. ŁAGODA T.: Zalecenia Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa do szacowania trwałości zmęczeniowej
elementów spawanych, XXII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane
2009, Zeszyty Naukowe - Budowa i Eksploatacja Maszyn, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2009,
ss.105-106
31. MACEK W., MACHA E.: Energy - saving mechatronic system for fatigue tests of materials under bending
and torsion, The 5th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2009),
Abstracts, Vilnus Gediminas Technical University, Lithuania, 2009, pp. 71-73
32. MACHA E., NIESŁONY A.: Modele trwałości zmęczeniowej materiałów i konstrukcji przy wieloosiowych
obciążeniach losowych - stan wiedzy i kierunki dalszych badań, XII Krajowa Konferencja Naukowo -
Szkoleniowa Mechaniki Pękania, Politechnika Krakowska, Kraków, 6-9.IX.2009, CD 11 s.
33. MARCINIAK Z., ROZUMEK D., BODNAR G.: Rozwój ścieżek pękania zmęczeniowego przy różnych
stosunkach zginania do skręcania. XII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Mechaniki Pękania,
Politechnika Krakowska, Kraków 2009, s. 60-62, CD, s. 12
34. NIESŁONY A., MACHA E.: Review of multiaxial fatigue failure criteria defined in frequency domain, 2nd
International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, Eds.
C.M. Sonsino and P.C. McKeighan, Darmstadt 23-26.03.2009, DVM Berlin, pp. 445-454
35. NIESŁONY A., Wyznaczanie charakterystyk zmęczeniowych materiałów konstrukcyjnych z zachowaniem
założeń teoretycznych, XII Krajowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Mechaniki Pękania, Politechnika
Krakowska, Kraków, 6-9.IX.2009, CD 11 s.
36. PAWLICZEK R., LACHOWICZ C.T.: The mean stress effect on fatigue behaviour of constructional steels
subjected to variable-amplitude bending 2nd International Conference on Material and Component
Performance under Variable Amplitude Loading, Eds C.M.Sonsino and P.C McKeighan, DVM, Berlin,
2009, pp. 1095-1102
37. ROBAK G.: Analiza prędkości propagacji pęknięć zmęczeniowych w stalach konstrukcyjnych w złożonych
stanach obciążenia. XXIV Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Białostocka, Białystok-
Białowieża 2009, ss. 401-406
38. ROBAK G.: Analiza rozwoju pęknięć zmęczeniowych w złożonych stanach obciążenia, XII Krajowa
Konferencja Mechaniki Pękania, Politechnika Krakowska, Kraków 2009, ss. 78-79
39. ROZUMEK D., LACHOWICZ C. T., MACHA E.: Fatigue crack growth in the cruciform specimens under
out-of-phase loading. Proc. of the Int. Conf. on Crack Paths (CP 2009), Vicenza, University of Padua, Italy,
2009, pp. 29-29 and CD, pp. 111-122
40. ROZUMEK D., LACHOWICZ C. T.: Metody opisu prędkości pęknięć zmęczeniowych w próbkach
krzyżowych. XII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Mechaniki Pękania, Politechnika
Krakowska,, Kraków 2009, s. 80-82, CD, s. 12
41. WALAT K. ŁAGODA T.: Zastosowanie ekstremum kowariancji płaszczyźnie krytycznej do wyznaczania
trwałości zmęczeniowej przy obciążeniach cyklicznych, XXII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju
Maszyn Roboczych, Zakopane 2009, Zeszyty Naukowe - Budowa i Eksploatacja Maszyn, Politechnika
Świętokrzyska, Kielce 2009, ss.169-170
42. HEPNER M., ROZUMEK D.: Wpływ parametrów obróbki cieplnej na trwałość zmęczeniową natlenionego
powierzchniowo stopu Ti-6Al-4V. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika nr 332, z. 95,
Opole 2009, s. 45-46, CD, s. 8
43. ŁAGODA T.: Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej złączy spawanych według naprężeń nominalnych,
Spajanie materiałów konstrukcyjnych, Vo.2(4), 2009, ss.10-14
44. MACEK W., MACHA E., KASPRZYCZAK L.: Warianty układów sterowania systemu mechatronicznego
do badań zmęczeniowych materiałów przy proporcjonalnym zginaniu ze skręcaniem, Mechanik, Nr 11/2009,
ss. 892-897
45. MACHA E., KASPRZYCZAK L., MIREK G., TRENCZEK S.: Układy sterowania elektromechanicznych
maszyn zmęczeniowych, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, Nr 5/459, 2009, ss. 21-30
46. PARTYKA M. A., ŁUSZCZYNA R., MACEK W.: Analiza porównawcza zakresów i obszarów
działalności krajowych przedsiębiorstw; Hydraulika i Pneumatyka 1/2009, ss. 21 - 26
47. PARTYKA M. A., ŁUSZCZYNA R.: Kompleksowa analiza dokładności ustalania rangi ważności
parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych pompy wirowej śmigłowej w ruchu turbinowym; Napędy i
Sterowanie 12/2009, ss. 99 - 105
48. PARTYKA M.A., DEPTUŁA A., Funkcjonalna analiza porównawcza przedsiębiorstw według Katalogu
Branżowego 2007 oraz 2008 "Napędy i Sterowanie", Napędy i Sterowanie 5/ 2009, ss. 100-105
49. KAROLCZUK A., ZAJĄC D.: Displacement measurements based on the image analysis methods using
Matlab, Transfer of Innovation to the Interdisciplinary Teaching of Mechatronics for the Advanced
Technology Needs, Eds. E. Macha and G. Robak, Opole University of Technology, Opole 2009, pp. 148-
167
50. MACEK W., KASPRZYCZAK L., MACHA E.: Variants of control mechatronic systems for fatigue test
sof materiale dunder variable-amplitude proportional Bendig and torsion. Transfer of Innovation to the
Interdisciplinary Teaching of Mechatronics for Advanced Technology Needs, Eds E. Macha and G. Robak,
Opole University of Technology, Opole (Poland), 2009, pp. 237-250
51. PARTYKA M. A., ŁUSZCZYNA R., SOJKA M.: Zarządzanie projektami na przykładzie optymalizacji
pompy wirowej śmigłowej w ruchu turbinowym z uwzględnieniem interpolacji danych pomiarowych,
Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Tom 2, Opole
2009, ss. 292 - 299
52. PARTYKA M.A., DEPTUŁA A., Analiza rozwoju regionalnego przedsiębiorstw w zakresie mechatroniki,
Wybrane aspekty zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, Wydz. Zarz. i Inż. Prod. Politechniki
Opolskiej, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Otmuchów 2009, ss. 177-187
53. ŁUSZCZYNA R.: Zastosowanie modeli regresji wielokrotnej i logicznych drzew decyzyjnych do
optymalizacji dyskretnej układów maszynowych; III Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki
Opolskiej, Głuchołazy Zdr. 2009; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Seria: Mechanika z. 93 Nr
kol 328/2009, Opole 2009, ss. 61-62
54. DEPTUŁA A., Analiza porównawcza optymalnych zmodyfikowanych drzew logicznych w ocenie
odporności parametrów układu na zmiany warunków pracy; XXXVIII Konf. Zast. Mat., Zakopane 2009,
Inst. Mat. PAN, Warszawa 2009, ss. 16
55. GRZELAK J., SZKOP G.: Analiza wpływu wybranych parametrów podatnego wału maszynowego na jego
charakterystyki dynamiczne, XXIV Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Białystok-Białowieża 2009,
Polit. Białostocka, Wydział Mechaniczny, s.250-256
56. KRZYŻAK A., PARTYKA M. A., ŁUSZCZYNA R.: Drzewiaste przekształcenia klasyfikatorowe w
modelach regresji wielokrotnej; XXXVIII Konf. Zastos. Matem. PAN, Zakopane 2009; Inst. Matem. PAN,
Warszawa 2009, ss. 40
57. ŁAGODA T., WALAT K.: Realizacja obciążeń eksploatacyjnych w układzie sterowania maszyn
zmęczeniowych, Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów I Konstrukcji, Augustów,
3-6 czerwca 2009, Politechnika Białostocka, Białystok 2009, ss.71-72, CD ss.199-204
58. PARTYKA M. A., ŁUSZCZYNA R.: Decyzyjna analiza dokładności ustalania rangi ważności parametrów
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych pompy wirowej śmigłowej w ruchu turbinowym; Międzynar. Konfer.
Nap. i Sterow. Hydr. i Pneum. 2009; Wrocław 2009; Zarz. Głów. SIMP, Ośr. Dosk. Kadr SIMP -
Wrocław, Redak. Hydr.i Neum, ss. 130 - 138
59. PARTYKA M. A., ŁUSZCZYNA R.: Wpływ zakresów dyskretyzacji danych pomiarowych na rangę
ważności parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych układów maszynowych; XXXVIII Konf. Zastos.
Matem. PAN, Zakopane 2009; Inst. Matem. PAN, Warszawa 2009, ss. 53
60. PARTYKA M.A., DEPTUŁA A, GRABOWSKI C., Numeryczne problemy wyznaczania gałązek
prawdziwych na logicznych drzewach decyzyjnych; XXXVIII Konf. Zast. Mat., Zakopane 2009, Inst. Mat.
PAN, Warszawa 2009, ss. 52
61. WALAT K., ŁAGODA T.: Styczne naprężenie ekwiwalentne jako suma naprężeń normalnych i stycznych w
płaszczyźnie krytycznej, Konferencja PTMTS Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, Politechnika Łódzka,
Suchedniów 2009, ss.31-32
62. WALAT K., ŁAGODA T.: Wykorzystanie ekstremum kowariancji w płaszczyźnie krytycznej do
wyznaczania trwałości zmęczeniowej przy losowym zginaniu ze skręcaniem, V Międzynarodowe Sympozjum
Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów, 3-6 czerwca 2009, Politechnika Białostocka,
Bydgoszcz 2009, ss.124-125, CD ss.336-341
63. ŁAGODA T., CHMIELARCZYK M., KRYSIŃSKI M.: System sterowania maszyny do badań okien i
drzwi do zamontowania w pojazdach szynowych, Transport przemysłowy i maszyny robocze, No 2 (4),
2009, ss.29-31
64. ROZUMEK D., MAREK P., TOKARCZYK J., KALITA M.: Ładowarka górnicza ŁBT-1200EH/LS-A
wraz z konstrukcją ochronną operatora. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, Wrocław, 4(6)/2009,
s. 64-67