Publikacje recenzowane
1. BĘDKOWSKI W., ŁAGODA T., SŁOWIK J.: Strain controlled tests for determining the change of the
material fatigue parameters, Physicochemical Mechanics of Materials, Vol. 4, 2007, pp. 42-46 and
Materials Science, Vol. 43, No. 4, 2007, pp. 492-498
2. KLUGER K., ŁAGODA T.: Fatigue lifetime under uniaxial random loading with different mean values
according to same selected models, Materials & Design, vol. 28, 2007, pp. 2604-2610
3. ROZUMEK D., MACHA E.: Fatigue crack growth in titanium and aluminium alloys under bending.
Materials Science Forum, Vols. 567-568, 2007, pp. 317-320
4. BARAN S., GASIAK G.: Trwałość stali konstrukcyjnych w zakresie propagacji pęknięć zmęczeniowych
przy nieproporcjonalnym zginaniu ze skręcaniem, XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Tom
IV, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów-Przemyśl 2007, ss. 19-29
5. CEMPEL G., GASIAK G.: Wpływ przeciążenia na trwałość stali konstrukcyjnych w zakresie propagacji
pęknięć zmęczeniowych przy zginaniu ze skręcaniem, XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn,
Tom IV, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów-Przemyśl 2007, ss. 94-104
6. El DSOKI CH., NIESŁONY A., KAUFMANN H.: Compatibility and cyclic properties of linear flow splitted
steel, Fatigue Design 2007, CETIM, Senlis, France, 21 - 22 November 2007, CD-Rom ps 8
7. GASIAK G., ACHTELIK H., SOJKA M.: Topografia trwałości zmęczeniowej kołowosymetrycznych płyt
perforowanych, XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Tom IV, Politechnika Rzeszowska,
Rzeszów-Przemyśl 2007, ss. 124-135
8. GASIAK G., ROBAK G.: Trwałość stali konstrukcyjnych w zakresie mieszanych sposobów rozwoju
pęknięć zmęczeniowych, XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Tom IV, Politechnika
Rzeszowska, Rzeszów-Przemyśl 2007, ss. 136-144
9. KAROLCZUK A., LACHOWICZ C.T., ROZUMEK D., SŁOWIK J.: Inicjacja i rozwój pęknięć zmęczeniowych w
próbkach krzyżowych z karbem, Przegląd Mechaniczny, 12/07, 2007, ss. 18-23.
10. KAROLCZUK A., MACHA E.: A review of multiaxial fatigue failure criteria based on the critical plane
approach, , Proceedings of Colloque National MECAMAT Aussois 2007, "Fatigue des Materiaux et des
Structures, Aussois", 22-26 Janvier 2007, Ecole de Mechanique des Materiaux, pp. 12-23
11. KAROLCZUK A., MACHA E.: Wyznaczanie trwalości zmęczeniowej elementów maszyn i konstrukcji z
uwzględnieniem gradientów naprężeń, XX Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn
Roboczych, Streszczenia Referatów, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
Warszawa 2007, ss. 139-141, CD-Rom ss. 1-10
12. KAROLCZUK A., MACHA E.: Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej elementów maszyn i konstrukcji z
uwzglednieniem gradientów napręzeń, Problemy Maszyn Roboczych, Z. 28, 2006, ss. 19-31 (wydano w
2007)
13. KAROLCZUK A., NADOT Y., DRAGON A.: Nielokalna metoda wyznaczania granicznej trwałości
zmęczeniowej materiału z defektami geometrycznymi, Acta Mechanica et Automatica, vol. 1, no. 1,
2007, Białystok Technical University, ss. 45-51.
14. KAROLCZUK A.: Analiza odkształceń plastycznych i położeń płaszczyzn krytycznych stali 18G2A przy
wahadłowym zginaniu ze skręcaniem, Przegląd Mechaniczny, Nr 1, 2007, ss. 28-32
15. KASPRZYCZAK L., MACHA E.: Cyfrowe układy sterowania maszyn wytrzymałościowych, Problemy
Maszyn Roboczych, Z. 29, 2007, ss. 53-61
16. KLUGER K., ŁAGODA T.: Effect of the mean value for aluminium alloy AlCu4MgSi(A)-T4 under
proportional cyclic combined bending with torsion, Proc. of the 8th International Conference on
Multiaxial Fatigue and Fracture (ICMFF8-2007), Sheffield Hallam University, Sheffield, UK, 2007, pp.
15-17 and CD-Rom, ps 8
17. KLUGER K., ŁAGODA T.: Wpływ wartości średniej obciążenia na trwałość zmęczeniową z
uwzględnieniem naprężeń i odkształceń, XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Tom IV,
Politechnika Rzeszowska, Rzeszów-Przemyśl 2007, ss. 152-160
18. KOHUT M., ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa elementów wykonanych z mosiądzu MO58 w
warunkach blokowych obciążeń skręcających i zginających, XX Konferencja Naukowa Problemy
Rozwoju Maszyn Roboczych, Streszczenia Referatów, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego, Warszawa 2007, ss. 165-167, CD-Rom ss. 1-8
19. LACHOWICZ C., MARCINIAK Z., ROZUMEK D.: Energetyczny opis wyników badań stali 10HNAP przy
zmiennoamplitudowym zginaniu ze skręcaniem, XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Tom
IV, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów-Przemyśl 2007, ss. 170-178
20. ŁAGODA K., WALAT K., Rozrzut trwałości zmęczeniowych wybranych metali, Przegląd Mechaniczny, nr
3/2007, ss.29-31
21. ŁAGODA T., OGONOWSKI P., WALAT K.: Trwałość zmęczeniowa według liniowych kryteriów
wytężeniowych z uwzględnieniem współczynników wagowych, XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji
Maszyn, Tom IV, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów-Przemyśl 2007, ss. 180-188
22. ŁAGODA T., OGONOWSKI P.: Fatigue life estimation of notched specimens under bending and torsion
with strain energy density parameter, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 5, No 2,
2007, pp.349-361
23. ŁAGODA T., WALAT K., OGONOWSKI P.: Influence of weight coefficient variation in linear effort
criteria on the calculated fatigue life, Proc. of the 8th International Conference on Multiaxial Fatigue
and Fracture (ICMFF8-2007), Sheffield Hallam University, Sheffield, UK, 2007, pp. 10-12 and CD-Rom,
ps 8
24. ŁAGODA T., WALAT K.: Identyfikacja stałych cyklicznego odkształcenia na podstawie eksploatacyjnych
przebiegów naprężenia i odkształcenia, XX Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn
Roboczych, Streszczenia Referatów, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
Warszawa 2007, ss.207-209, CD-Rom ss. 1-8
25. ŁAGODA T.: Możliwość zastosowania parametru gęstości energii odkształceń przy zmęczeniu
naprężeniem termicznym, Energetyka XIV/2007, ss.62-64
26. ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa stalowych złączy spawanych przy kombinacji
zmiennoamplitudowego zginania ze skręcaniem, XX Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju
Maszyn Roboczych, Streszczenia Referatów, Warszawa 2007, Instytut Mechanizacji Budownictwa i
Górnictwa Skalnego, ss.203-205, CD-Rom ss. 1-11
27. ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa stalowych złączy spawanych przy kombinacji
zmiennoamplitudowego zginania ze skręcaniem, Problemy Maszyn Roboczych, Z. 8, 2006, ss.45-55
(wydano w 2007)
28. MARCINIAK Z., LACHOWICZ C.T., ROZUMEK D. & MACHA E.: The strain energy density in the
description of fatigue lives under non-proportional bending and torsion, Proc. of the 8th
International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture (ICMFF8-2007), Sheffield Hallam
University, Sheffield, UK, 2007, pp. 88-89 and CD-Rom, ps 9
29. NIESŁONY A., SONSINO C.M.: Comparison of some selected multiaxial fatigue assessment criteria,
Fatigue Design 2007, CETIM, Senlis, France, 21 - 22 November 2007, ps 159-159 and CD-Rom, ps 1-8
30. PARTYKA M.A., GRZELAK J.: Analiza wrażliwości parametrów konstrukcyjnych nieliniowego
oscylacyjnego układu mechanicznego na podstawie minimalizacji funkcji logicznych, XX Konferencja
Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Streszczenia Referatów, Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa 2007, ss. 251-254, CD-Rom ss. 1-10
31. ROZUMEK D., MACHA E.: Fatigue crack growth in titanium and aluminium alloys under bending. Proc.
of the 5th Int. Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF5), Brno
University of Technology, Brno, Czech Republic, 2007, pp. 102-102
32. ROZUMEK D., MACHA E.: Kryteria rozwoju pęknięć zmęczeniowych stosowane do opisu mieszanych
sposobów pękania, I Kongres Mechaniki Polskiej, (KMP 2007), Streszczenia Referatów, Politechnika
Warszawska, Warszawa 2007, ss. 78-78, CD-Rom ss. 1-8
33. ROZUMEK D.: Analiza rozwoju pęknięć zmęczeniowych w stali FeP04. Inżynieria Materiałowa,
Katowice, Nr 5/2007, ss. 879-882
34. ROZUMEK D.: Crack growth in FeP04 steel under cyclic tension for different notches on the basis of its
microstructure. Proc. of the 5th Int. Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture
(MSMF5), Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 2007, pp. 168 -168
35. SŁOWIK J., ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa elementów z karbem obrączkowym w warunkach
cyklicznego rozciągania-ściskania, XX Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych,
Streszczenia Referatów, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa 2007,
ss. 287-289, CD-Rom ss. 1-11
36. WALAT K., ŁAGODA T.: Naprężenie ekwiwalentne jako suma naprężeń normalnych i stycznych, I
Kongres Mechaniki Polskiej, (KMP 2007), Streszczenia Referatów, Politechnika Warszawska,
Warszawa 2007, ss. 88-88, CD-Rom ss. 1-8,
37. ZOSIK K., KLUGER K., ŁAGODA T.: Wpływ statycznego obciążenia pochodzącego od zginania na
cykliczne skręcanie według parametru gęstości energii odkształcenia, XX Konferencja Naukowa
Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Streszczenia Referatów, Instytut Mechanizacji Budownictwa i
Górnictwa Skalnego, Warszawa 2007, ss. 401-403, CD-Rom ss. 1-8
38. HEPNER M., ROZUMEK D.: Wpływ natleniania stopu tytanu Ti-6Al-4V na rozwój pęknięć
zmęczeniowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika Z. 89, Nr 321, Opole 2007, ss.
73-74, CD-Rom ss. 1-8
39. KAROLCZUK A., LACHOWICZ C., ROZUMEK D., SŁOWIK J.: Badania inicjacji i propagacji pęknięć
zmęczeniowych próbek krzyżowych w stali 18G2A. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej,
Nauki Techniczne - Mechanika, Nr 4, Kielce 2007, ss. 53-55, CD-Rom ss. 1-12
40. KAROLCZUK A., ŁAGODA T., WALAT K.: Wpływ parametrów krzywej cyklicznego odkształcenia na
wyznaczone trwałości zmęczeniowe, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Nauki
Techniczne - Mechanika, Nr 4, Kielce 2007, ss. 56-57, CD-Rom, ss. 1-12
41. KLUGER K., ŁAGODA T., WOJTECZEK-LASZCZAK K.: Parametr gęstości energii odkształceń jako
rozszerzenie pojęcia energii, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Nauki Techniczne -
Mechanika, Nr 4, Kielce 2007, ss. 63-65, CD-Rom, ss. 1-12
42. KLUGER K., ŁAGODA T.: Wpływ wartości średniej naprężenia na trwałość zmęczeniową według
parametru gęstości energii odkształceń, XI Krajowa Naukowo-szkoleniowa Konferencja Mechaniki
Pękania, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Nauki Techniczne - Mechanika, Nr 4, Kielce
2007, ss. 60-63, CD-Rom, ss. 1-12
43. ŁAGODA T., SŁOWIK J.: Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej elementu z karbem obrączkowym w
płaszczyźnie krytycznej, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Nauki Techniczne -
Mechanika, No 4, Kielce 2007, ss. 78-80, CD-Rom, ss. 1-12
44. MARCINIAK Z., ROZUMEK D.: Porównanie trwałości materiałów konstrukcyjnych przy obciążeniach
proporcjonalnych i nieproporcjonalnych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Mechanika z.
217, Warszawa 2007, ss. 85-90
45. ROZUMEK D.: Prędkość wzrostu pęknięć zmęczeniowych przy różnych stosunkach rozciągania do
ścinania w stali FeP04, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Nauki Techniczne - Mechanika,
Nr 4, Kielce 2007, ss. 108-110, CD-Rom ss. 1-12
46. WALAT K., ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa przy losowym rozciąganiu-ściskaniu według różnych
charakterystyk zmęczeniowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Nauki Techniczne -
Mechanika, Nr 4, Kielce 2007, ss. 127-128, CD-Rom, ss. 1-12
47. ACHTELIK H. GASIAK G., GRZELAK J.: Projektowanie płyt kołowych ze strefą perforacji poddanych
osiowosymetrycznym obciążeniom poprzecznym, XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Tom
I, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów-Przemyśl 2007, ss. 19-29
48. BOCIAN M., MAJKA R., PIESIAK S.: Wykorzystanie metod identyfikacji układów nieliniowych w
analizie własności dynamicznych opony, XX Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn
Roboczych, Streszczenia Referatów, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
Warszawa 2007, ss. 27-29, CD-Rom ss. 1-10
49. GRZELAK J., PARTYKA M. A.: Własności dynamiczne liniowych układów mechanicznych z
uwzględnieniem rangi ważności zbiorów wybranych parametrów, XX Konferencja Naukowa
Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Streszczenia Referatów, Instytut Mechanizacji Budownictwa i
Górnictwa Skalnego, Warszawa 2007, ss. 95-98, CD-Rom ss. 1-8
50. GRZELAK J.: Charakterystyki impulsowe przekładni cięgnowej o rotorach eliptycznych, XXIII
Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Tom II, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów-Przemyśl 2007,
ss. 225-233
51. JAMROZIAK K., BOCIAN M., MAJKA R., PIESIAK S.: Proces przebicia elementów maszyn w kontekście
doboru materiałów z zastosowaniem wybranych modeli zdegenerowanych, XX Konferencja Naukowa
Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Streszczenia Referatów, Instytut Mechanizacji Budownictwa i
Górnictwa Skalnego, Warszawa 2007, ss. 121-123, CD-Rom ss. 1-12
52. KRYSIŃSKI P., ŁAGODA T.: Konstrukcja stanowiska do badań drzwi i okien szybkich pociągów,
Transport Przemysłowy, 4(30)/2007, ss. 78-81
53. KRZYŻAK A., PARTYKA M. A.: Izomorficzne przekształcenia kodowe klasyfikatorów drzewiastych i
uogólnionych drzew logicznych w CAD procesów decyzyjnych, XXXVI Ogólnopolska Konferencja
Zastosowań Matematyki, Komitet Matematyki PAN, Instytut Matematyczny PAN, Polskie
Stowarzyszenie Aktuariuszy, Skwarna, Warszawa 2007, ss. 79-79
54. MACHA E., PAWLICZEK R.: Generation of a random loading with the desired probabilisty distribution
and autocorrelation for fatigue tests using MATLAB, The Archive of Mechanical Engineering, Vol. LIV,
No. 2, Warsaw 2007, pp. 137-145
55. PARTYKA M. A., GRABOWSKI C.: Minimalizacja decyzyjna układu wielowartościowych funkcji
logicznych dla wyznaczenia rangi ważności zmiennych logicznych, XXXVI Ogólnopolska Konferencja
Zastosowań Matematyki, Komitet Matematyki PAN, Instytut Matematyczny PAN, Polskie
Stowarzyszenie Aktuariuszy, Skwarna, Warszawa 2007, ss. 78-78
56. PARTYKA M. A.: Znaczenie wielowartościowości zmiennych decyzyjnych w optymalizacji konstrukcji
zaworu przelewowego z wykorzystaniem drzew logicznych, XXXVI Ogólnopolska Konferencja
Zastosowań Matematyki, Komitet Matematyki PAN, Instytut Matematyczny PAN, Polskie
Stowarzyszenie Aktuariuszy, Skwarna, Warszawa 2007, ss. 77-77
57. SZWAJ S., PARTYKA M. A.: Wartościowanie informacji w klasyfikacyjnych drzewach działań, XXXVI
Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Komitet Matematyki PAN, Instytut
Matematyczny PAN, Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy, Skwarna, Warszawa 2007, ss. 80-80
58. ŚLODERBACH Z., MARCINIAK Z.: Zmagazynowana energia deformacji plastycznej i jej wpływ na
trwałość eksploatacyjną rur giętych na zimno, Energetyka XIV/2007, ss. 112-117
59. TOŚ P., MACHA E.: Identyfikacja naprężeń eksploatacyjnych w zwrotnicy układu kierowniczego
samochodu marki Jelcz, Transport Przemysłowy, 4(30)/2007, ss. 86-89
Monografie naukowe, podręczniki akademickie, rozdziały w książkach
1. NIESŁONY A., MACHA E.: Spectral Method in Multiaxial Random Fatigue, Springer Verlag, Berlin
Heidelberg 2007, ps. 147
2. KLUGER K.: ŁAGODA T.: Wpływ wartości średniej obciążenia na trwałość zmęczeniową - część XI,
Studia i Monografie, Z.203, Politechnika Opolska, Opole 2007, ss. 1-144
3. Mechatronic Systems and Materials, Selected Papers, Eds. Macha E., Pawliczek R., Opole University
of Technology, Opole 2007, ps 129
4. GASIAK G., ROBAK G.: Trwałość stali konstrukcyjnych w zakresie mieszanych sposobów rozwoju
pęknięć zmęczeniowych, Studia i Monografie z. 211, Politechnika Opolska, Opole 2007, s. 114
5. KASPRZYCZAK L., MACHA E.: Systemy mechatroniczne do badań wytrzymałościowych materiałów i
konstrukcji, Projektowanie Mechatroniczne Zagadnienia Wybrane, AGH Kraków, 2007, ss. 101-116
Opatentowane wynalazki i prawa ochronne na wzory użytkowe
1. Gasiak G., Grzesik A.: Urządzenie do pomiaru długości szczeliny zmęczeniowej w materiale, Patent Nr
P. 348583, UP RP, Warszawa 2007
2. Gasiak G., Grzesik A.: Sposób przystosowania mikroskopu stereoskopowego do pomiaru szczeliny
zmęczeniowej w materiale, Patent Nr P. 348584, UP RP, Warszawa 2007
Pozostałe publikacje
1. GASIAK G., ROBAK G.: The test stand for analysis of fatigue crack propagation under bending with
torsion, 3rd Int. Conf. Mechatronics Systems and Materials (MSM2007), (abstract), 27-29 Sept., 2007,
Kaunas, Lithuania, Technologija Kaunas 2007, pp. 291-291
2. KASPRZYCZAK L., MACHA E.: The control system of the stand for fatigue tests of materials under
bending with torsion, 3rd Int. Conf. Mechatronics Systems and Materials (MSM2007), (abstract), 27-29
Sept., 2007, Kaunas, Lithuania, Technologija Kaunas 2007, pp. 45-46
3. KASPRZYCZAK L., MACHA E.: The control system of the fatigue tests stand under biaxial tension
compression, 3rd Int. Conf. Mechatronics Systems and Materials (MSM2007), (abstract), 27-29 Sept.,
2007, Kaunas, Lithuania, Technologija Kaunas 2007, pp. 85-85