1. ACHTELIK H., BARAN S., GASIAK G.: Metodyka badań prędkości rozwoju pęknięć zmęczeniowych
przy nieproporcjonalnym zginaniu ze skręcaniem, XXII Sympozjon PKM, red. W. Tarełko i L. Hempel, Tom
2, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia-Jurata 2005, ss. 9-16
2. BARAN S., CEMPEL G., GASIAK G., ROBAK G.: Doświadczalna weryfikacja modeli trwałości
zmęczeniowej w przypadku płaskiego zginania, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika z. 82,
Nr 304, Opole 2005, ss. 229-234
3. BĘDKOWSKI W.: Model for fatigue life estimation under multiaxial random loading and its verification based
on fatigue tests results, Scientific Papers of Opole Technical University No 304/2005, Mechanics z. 82, Nr
304, Opole 2005, pp. 21-28
4. GASIAK G., ROBAK G., GRZELAK J.: Doświadczalna analiza prędkości wzrostu pęknięć zmęczeniowych
oraz wyznaczenie trwałości próbek przy zginaniu ze skręcaniem, XXII Sympozjon PKM, red. W. Tarełko i L.
Hempel, Tom 2, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia-Jurata 2005, ss. 415-422
5. GASIAK G., ROBAK G.: Wyznaczanie trwałości stali 10HNAP i 18G2A w zakresie inicjacji i propagacji
pęknięć zmęczeniowych przy zginaniu ze skręcaniem, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika
82, Opole 2005, ss. 289-296
6. ITOH T., KAROLCZUK A., LACHOWICZ C.T., MACHA E: Trwałość zmęczeniowa stali SUS 304 i
stopu aluminium 6061 Al przy obciążeniach nieproporcjonalnych, Czasopismo Techniczne Mechanika,
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, z. 1-M, 2005, ss. 171-178
7. KARDAS D., KOHUT M., ŁAGODA T.: Kumulacja uszkodzeń zmęczeniowych dla duraluminium PA6 w
warunkach kombinacji zginania ze skręcaniem, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika z.83, Nr
305, Opole 2005, ss. 45-52
8. KARDAS D., ŁAGODA T., Trwałość zmęczeniowa stopu aluminium PA6 w warunkach eksploatacyjnego
zginania, Czasopismo Techniczne - Mechanika z.1-M/2005, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,
Kraków 2005, ss. 203-210
9. KAROLCZUK A. MACHA E.: Dobór kryteriów wieloosiowego wytężenia zmęczeniowego do szacowania
trwałości elementów ze stali 18G2A, Problemy Maszyn Roboczych, z. 25, 2005, ss. 49-60
10. KAROLCZUK A. MACHA E.: The critical planes orientations in multiaxial fatigue of materials, Scientific
Papers of Opole Technical University No. 300/2005 , Mechanics z. 79, Opole 2005, pp. 105-128
11. KAROLCZUK A., MACHA E.: Wpływ odkształceń plastycznych na orientację płaszczyzny krytycznej stali
18G2A przy nieproporcjonalnym zginaniu ze skręcaniem, III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i
Konstrukcji, Augustów, 1-4 czerwca 2005, Politechnika Białostocka, Białystok 2005, ss. 129-132
12. KAROLCZUK A., MACHA E.: Critical Planes in Multiaxial Fatigue of Materials, Monograph, Fortschritt-
Berichte VDI, Mechanik/Bruchmechanik, reihe 18, nr. 298, Dusseldorf: VDI Verlag 2005, ps. 204
13. KAROLCZUK A., MACHA E.: Critical planes in multiaxial fatigue, Materials Science Forum, Vol. 482,
2005, pp. 109-114
14. KAROLCZUK A., MACHA E.: Fatigue fracture planes and expected principal stress directions under biaxial
variable amplitude loading, Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 28, 2005, pp. 99-106
15. KASPRZYCZAK L., MACHA E.: System mechatroniczny do badań zmęczeniowych materiałów przy
zmiennoamplitudowym zginaniu ze skręcaniem, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika Z. 83,
Nr 305, Opole 2005, ss. 61-68
16. KASPRZYCZAK L., SŁOWIK J., MACHA E., A computer control system for the hydraulic stand MZPK
100 for biaxial fatigue testing, International Conference Mechatronic Systems and Materials, (MSM 2005),
Abstracts, Technika, Vilnius, (Lithuania) 2005, p. 19
17. KLUGER K., ŁAGODA T., KAROLCZUK A., MACHA E.: Obliczanie trwałości zmęczeniowej przy
obciążeniach eksploatacyjnych z wartością średnią za pomocą parametru energetycznego, Czasopismo
Techniczne - Mechanika z.1-M/2005, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005, ss. 211-218
18. KLUGER K., ŁAGODA T., PAWLICZEK R.: Wpływ wartości średnich naprężeń dla stali 10HNAP w
warunkach kombinacji cyklicznego zginania ze skręcaniem z zastosowaniem parametru gęstości energii
odkształceń, XXII Sympozjon PKM, Wydawnictwo Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2005,
Tom 3, ss. 167-174
19. KOHUT M., ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa duraluminium PA6 w warunkach naprzemiennych
obciążeń blokowych przy zginaniu i skręcaniu, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika Z. 83, Nr
305, Opole 2005, ss. 99-106
20. LACHOWICZ C.T., MACHA E., MARCINIAK Z.: Trwałość zmęczeniowa stali konstrukcyjnych przy
nieproporcjonalnym, poliharmonicznym zginaniu ze skręcaniem, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej,
Mechanika Z. 83, Nr 305, Opole 2005, ss. 115-124
21. ŁAGODA T., KÜPPERS M.: Trwałość zmęczeniowa aluminiowych złączy spawanych poddanych
stałoamplitudowemu zgodnemu i niezgodnemu w fazie zginaniu ze skręcaniem, Czasopismo Techniczne -
Mechanika z.1-M/2005, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005, ss. 265-274
22. ŁAGODA T., MACHA E., NIESŁONY A., Comparison of the rain flow algorithm and the spectral method
for fatigue life determination under uniaxial and multiaxial random loading, in: Fatigue Testing and Analysis
under Variable Amplitude Loading Conditions, P.C. McKeighan, N. Ranganathan, Eds., ASTM, STP 1439,
West Conshohocken, 2005, pp. 544-556
23. ŁAGODA T., OGONOWSKI P.: Criteria of multiaxial random fatigue based on stress, strain and energy
parameters of damage in the critical plane, Mat.-wiss. u. Werkstofftech, 2005, Vol.36, No 9, pp. 429-437
24. ŁAGODA T., OGONOWSKI P.: Fatigue life of AlCu4Mg1 aluminium alloy under constant-amplitude in- and
out-of-phase bending with torsion, 11th International Conference on Fracture, (ICF-11), Ed. A. Carpinteri,
Politecnico di Torino, Turin(Italy) 2005, CD ROM, ps 6
25. ŁAGODA T., SŁOWIK J.: Wyznaczanie odkształceń w dnie karbu obrączkowego dla wybranych
materiałów, XXII Sympozjon PKM, Wydawnictwo Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2005,
Tom 3, ss. 333-340
26. ŁAGODA T.: Application of the fictitious notch radius in welded joints for fatigue life assessment, Zeszyty
Naukowe Politechniki Opolskiej, Nr 300/2005, Mechanika Z.79, Opole 2005, pp. 129-150
27. ŁAGODA T.: Fatigue life of welded joints according to energy criteria in the critical plane, in: Dynamic,
Strength, and Life of Machines and Structures, Abstract of Papers, Ed. V. T. Troshchenko, Pisarenko Institute
for Problems of Strength, Vol. 2, Kyiv 2005, pp. 439-440
28. ŁAGODA T.: Ocena trwałości zmęczeniowej złączy spawanych przy zginaniu ze skręcaniem, Przegląd
Spawalnictwa, 11/2005, ss. 15-20
29. ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa wybranych złączy spawanych - Wieloosiowe zmęczenie losowe
elementów maszyn i konstrukcji - część VIII, Studia i Monografie, Z.173, Politechnika Opolska, Opole 2005,
s. 160
30. ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa wybranych złączy spawanych według parametru gęstości energii
odkształceń, V Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, Wilga, 8-10.04.2005, PTMTS Warszawa,
CD, s. 26
31. MACHA E., NIESŁONY A.: Random multiaxial fatigue loading, in: Advances in Fatigue, Fracture and
Damage Assessment of Materials, Chapter Eight, Ed. A. Varvani-Farahani, WIT Press, Southampton 2005,
pp. 213-242
32. NIESŁONY A., MACHA E.: Spectral method in multiaxial random fatigue, Scientific Papers of Opole
Technical University, No 306/2005, Mechanics z. 84, Opole 2005, pp. 111-134,
33. NIESŁONY A., MACHA E.: Wyznaczanie map uszkodzeń zmęczeniowych metodą spektralną, Zeszyty
Naukowe Politechniki Opolskiej, Nr 305, Mechanika z. 83, Opole 2005, ss. 125-134
34. OGONOWSKI P., ŁAGODA T., KAROLCZUK A.: Weryfikacja kryteriów trwałości zmęczeniowej z
uwzględnieniem odkształceń plastycznych, III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji,
Augustów, 1-4 czerwca 2005, Politechnika Białostocka, Białystok 2005, ss. 279-284
35. OGONOWSKI P., ŁAGODA T.: Wyznaczania trwałości zmęczeniowej z uwzględnieniem odkształceń
plastycznych, III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów, 1 - 4 czerwca
2005, Politechnika Białostocka, Białystok 2005, ss. 275-278
36. OGONOWSKI P., ŁAGODA T.: Zastosowanie parametru gęstości energii odkształceń do badań
zmęczeniowych przy zginaniu ze skręcaniem stopu aluminium PA6 z przesunięciem fazy, Zeszyty Naukowe
Politechniki Opolskiej, Nr 305, Mechanika z. 83, Opole 2005, ss. 151-158
37. PARTYKA M.: Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych i jej zastosowanie w komputerowym
wspomaganiu procesu projektowania, Politechnika Opolska, Opole 2005, s. 189
38. PAWLICZEK R.: Trwałość zmęczeniowa próbek ze stali 18G2A w warunkach blokowych obciążeń
zginających przy zadanych wartościach obciążenia średniego, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Nr
305, Mechanika Z. 83, Opole 2005, ss. 167-174
39. SŁOWIK J., KASPRZYCZAK L., MACHA E.: Mechatroniczny system do badań zmęczeniowych na bazie
jednoosiowej maszyny hydraulicznej SHM 250, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Nr 305, Mechanika
z. 83, Opole 2005, ss. 219-226
40. SŁOWIK J., KASPRZYCZAK L., MACHA E.: A digital control system for the hydraulic fatigue stand SHM
250b, International Conference Mechatronic Systems and Materials, (MSM 2005), Abstracts, Technika,
Vilnius, (Lithuania) 2005, pp. 26-27
41. SŁOWIK J., ŁAGODA T.: Analiza sprężysto-plastycznych odkształceń w elementach z karbem
obrączkowym przy jednoosiowym rozciąganiu-ściskaniu, III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i
Konstrukcji, Augustów, 1 - 4 czerwca 2005, Politechnika Białostocka, Białystok 2005,ss. 385-388
42. ACHTELIK H., GASIAK G., GRZELAK J.: Model dynamiczny nierównobieżnych eliptycznych przekładni
pasowych, XXII Sympozjon PKM, red. W. Tarełko i L. Hempel, Tom 2, Akademia Morska w Gdyni,
Gdynia-Jurata 2005, ss. 17-24
43. ACHTELIK H., GASIAK G., GRZELAK J.: Wykorzystanie programu Matlab-Simulink do wyznaczenia
charakterystyk dynamicznych elementów maszyn, XXII Sympozjon PKM, red. W. Tarełko i L. Hempel, Tom
2, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia-Jurata 2005, ss. 25-32
44. ACHTELIK H., GASIAK G., GRZELAK J.: Wytężenie i nośność płyt perforowanych obciążonych
osiowosymetrycznie, Studia i Monografie, Nr 171, Politechnika Opolska, Opole 2005, s. 51
45. ACHTELIK H., GRZELAK J.: Ćwiczenia laboratoryjne z modelowania i symulacji układów mechanicznych
w programie MATLAB-SIMULINK, Skrypt Nr 269, Politechnika Opolska, Opole 2005, s. 169
46. BARAN S., CEMPEL G., GASIAK G., ROBAK G.: Analiza prędkości propagacji pęknięć zmęczeniowych
oraz wyznaczanie trwałości przy zginaniu ze skręcaniem próbek z karbem, Zeszyty Naukowe Nr 304/2005 ,
Mechanika z. 82, Opole 2005, ss. 235-240
47. BĘDKOWSKI W.: Fatigue test of materials under biaxial loading, test stands and methodology, Scientific
Papers of Opole Technical University No 306/2005, Mechanics z. 84, Opole 2005, pp. 9-30
48. FLASIŃSKA K., ŁAGODA T.: Zależności pomiędzy wybranymi właściwościami statycznymi i cyklicznymi
stopów aluminium, Zeszyty Naukowe Nr 304/2005 , Mechanika z. 82, Opole 2005, ss. 279-288
49. GASIAK G., ACHTELIK H., GRZELAK J., SOJKA M.: Stan naprężenia w płytach kołowych ze strefą
perforacji poddanych osiowo-symetrycznemu obciążeniu, XXII Sympozjon PKM, red. W. Tarełko i L.
Hempel, Tom 2, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia-Jurata 2005, ss. 431-439
50. GASIAK G., GRZELAK J., ROBAK G.: Modelowanie trwałości w zakresie rozwoju pęknięć
zmęczeniowych przy zginaniu ze skręcaniem, Zeszyty Naukowe Nr 304/2005 , Mechanika z. 82, Opole 2005,
ss. 297-304
51. GASIAK G., SOJKA M.: Wytężenie perforowanych płyt o brzegach prostoliniowych obciążonych
równomiernie na całej powierzchni, XXII Sympozjon PKM, red. W. Tarełko i L. Hempel, Tom 2, Akademia
Morska w Gdyni, Gdynia-Jurata 2005, ss. 423-430
52. GASIAK G.: Techniki pomiarowe w budowie i eksploatacji maszyn. Ćwiczenia laboratoryjne. Skrypt Nr 270,
Politechnika Opolska, Opole 2005, s. 195
53. GRZELAK J., ROZUMEK D.: A comparison of experimental and calculation life under cyclic tension-
compression and bending, Scientific Papers of Opole Technical University No. 304/2005 , Mechanics z. 82,
Opole 2005, pp. 99-106
54. KARDAS D., KOHUT M., ŁAGODA T.: Kumulacja uszkodzeń zmęczeniowych materiałów nieżelaznych w
prostych stanach naprężenia, III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów, 1 -
4 czerwca 2005, Politechnika Białostocka, Białystok 2005, ss. 125-128
55. KARDAS D.: Badania zmęczeniowe stopu aluminium PA6 w warunkach losowego zginania ze skręcaniem,
Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 307, Mechanika Z. 85, Opole 2005
56. KAROLCZUK A. MACHA E.: The influence of plastic strains on the critical plane orientation under constant
and variable amplitude bending and torsion, Scientific Papers of Opole Technical University No. 304/2005,
Mechanics 82, Opole 2005, pp. 123-130
57. KAROLCZUK A., MACHA E.: A review of critical plane orientations in multiaxial fatigue failure criteria of
metallic materials, International Journal of Fracture, Vol. 134, 3-4, 2005, pp. 267-304
58. KAROLCZUK A.: Algorytm wyznaczania rozkładu naprężeń w przekroju okrągłym próbki poddanej zginaniu
ze skręcaniem, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika z.83, Nr 305, Opole 2005, ss. 53-60
59. KASPRZYCZAK L., SŁOWIK J., MACHA E., System mechatroniczny do badań zmęczeniowych próbek
krzyżowych na bazie dwuosiowej maszyny hydraulicznej MZPK-100, Zeszyty Naukowe Politechniki
Opolskiej, Mechanika z.83, Nr 305, Opole 2005, ss. 69-76
60. KASPRZYCZAK L.: Realizacja obciążeń blokowych na stanowisku zmęczeniowych MZGS-100Ph przy
zastosowaniu sterowania komputerowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 307, Mechanika Z.85,
Opole 2005
61. KLUGER K., KAROLCZUK A., ŁAGODA T., MACHA E.: Application of the energy parameter for fatigue
life estimation under uniaxial random loading with the mean value, 11th International Conference on Fracture,
Ed. A. Carpinteri, Politecnico di Torino, (ICF -11) Turin(Italy) 2005, CD ROM, ps 6
62. KLUGER K., ŁAGODA T.: Wpływ wartości średnich naprężeń dla żeliwa GGG40 w warunkach kombinacji
cyklicznego rozciągania - ściskania ze skręcaniem z zastosowaniem parametru gęstości energii odkształceń,
Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika z.83, Nr 305, Opole 2005, ss. 77-82
63. KLUGER K., ŁAGODA T.: Wpływ wartości średniej dla duraluminium PA6 w warunkach kombinacji
zginania ze skręcaniem według parametru gęstości energii odkształceń, III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia
Materiałów i Konstrukcji, Augustów, 1 - 4 czerwca 2005, Politechnika Białostocka, Białystok 2005, ss. 145-
148
64. KLUGER K.: Trwałość zmęczeniowa stali 10HNAP w warunkach jednoosiowego cyklicznego i losowego
obciążenia z różnymi wartościami średnimi, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 307, Mechanika Z.85,
Opole 2005
65. KOHUT M., ŁAGODA T., Badania zmęczeniowe mosiądzu MO58 w warunkach proporcjonalnego
cyklicznego zginania ze skręcaniem, III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji,
Augustów, 1-4 czerwca 2005, Politechnika Białostocka, Białystok 2005, ss. 159-162
66. KOHUT M., ŁAGODA T., PAWLICZEK R.: Trwałość zmęczeniowa elementów okrągłych i kwadratowych
ze stali 18G2A poddanych zginaniu wahadłowemu, Przegląd Mechaniczny, z. 6, 2005, ss. 35-40
67. KOHUT M.: Trwałość zmęczeniowa mosiądzu MO58 poddanego proporcjonalnemu cyklicznemu zginaniu ze
skręcaniem, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 307, Mechanika Z.85, Opole 2005
68. KOZIARSKA A., PARTYKA M., STANIK-BESLER A.: Wybrane zagadnienia minimalizacji
wielowartościowych funkcji logicznych w strukturalizacji procesów decyzyjnych, Politechnika Opolska, Opole
2005, s. 170
69. KRZYŻAK A., PARTYKA M.: Global identification of nonlinear Hammerstein systems by recursive kernel
approach, Nonlinear Analysis 63, 2005, 1263-1272
70. LACHOWICZ C. T.: Matlab, Scilab i Maxima. Opis i przykłady zastosowań, Politechnika Opolska, Opole
2005, s. 302
71. ŁAGODA T., MACHA E., NIESŁONY A.: Fatigue life calculation by means of the cycle counting and
spectra methods under multiaxial random loading, Fatigue Fract. Engng. Mater. Struct., Vol. 28, 2005, pp.
409-420
72. ŁAGODA T., MACHA E.: Trwałość zmęczeniowa maszyn - Ćwiczenia Laboratoryjne, Skrypt Nr 274,
Politechnika Opolska, Opole 2005, s. 287
73. ŁAGODA T., NIESŁONY A., OGONOWSKI P., Analiza spektralna przebiegu czasowego parametru
gęstości energii odkształceń, III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów, 1-4
czerwca 2005, Politechnika Białostocka, Białystok 2005, ss. 217-220
74. ŁAGODA T.: Application of the fictitious notch radius in welded joints for fatigue life assessment, Scientific
Papers of Opole Technical University No. 300/2005 , Mechanics 79, Opole 2005, pp. 129-150
75. ŁAGODA T.: Model oceny trwałości zmęczeniowej złączy spawanych z wykorzystaniem współczynnika
spiętrzenia naprężeń w oparciu o fikcyjny promień karbu, Przegląd Spawalnictwa, 12/2005, ss. 3-9
76. MACHA E., ROZUMEK D. & PAWLICZEK R.: Fatigue crack growth in elastic-plastic materials under
combined bending with torsion. 11th International Conference on Fracture (ICF-11), Abstract Book Ed. A.
Carpinteri, Politecnico di Torino, Turin (Italy)2005, pp. 521 and CD-ROM, ps 6
77. NIESŁONY A., MACHA E.: Mapy uszkodzeń zmęczeniowych pręta obciążonego kombinacją losowego
zginania ze skręcaniem, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika z.83, Nr 305, Opole 2005, ss.
135-142
78. OGONOWSKI P., ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa spieków z koncentratorami naprężeń według
parametru energetycznego, XXII Sympozjon PKM, Wydawnictwo Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni,
Gdynia 2005, Tom 4, ss. 33-40
79. OGONOWSKI P.: Trwałość zmęczeniowa stopu aluminium PA6 przy stałoamplitudowym zginaniu ze
skręcaniem z uwzględnieniem przesunięcia fazy, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 307, Mechanika
Z.85, Opole 2005
80. PARTYKA M. A., SOJKA M., GRABOWSKI C.: Badanie rangi ważności parametrów konstrukcyjnych i
eksploatacyjnych w procesie projektowania na przykładzie pompy wirowej, XXII Sympozjon PKM, red. W.
Tarełko i L. Hempel, Tom 4, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia-Jurata 2005, ss. 75-82
81. PARTYKA M. A., SOJKA M., GRABOWSKI C.: Analiza drzewiasta rangi ważności parametrów
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych w procesie projektowania na przykładzie pompy wirowej, Napęd i
sterowanie 12, 2005, ss. 18-22
82. PARTYKA M., SOJKA M.: Interakcja parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych w procesie
projektowania na przykładzie pompy wirowej śmigłowej, Hydraulika i Pneumatyka 2005,SIMP, Wrocław
2005, ss. 103-110
83. PARTYKA M.: Algorytm Quine'a-Mc Cluskeya minimalizacji cząstkowych wielowartościowych funkcji
logicznych w optymalizacji dyskretnej układów maszynowych, 34-ta Ogólnopolska Konferencja Zastosowań
Matematyki, Instytut Matematyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005, ss. 66
84. PARTYKA M.: Znaczenie wielowartościowych zmiennych logicznych w optymalizacji dyskretnej układów
maszynowych z uwzględnieniem interakcji parametrów konstrukcyjnych i/lub eksploatacyjnych, 34-ta
Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Instytut Matematyki Polskiej Akademii Nauk,
Warszawa 2005, ss. 67
85. ROBAK G.: Badanie trwałości zmęczeniowej przy zginaniu ze skręcaniem w zakresie propagacji pęknięć
zmęczeniowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 307, Mechanika Z.85, Opole 2005
86. ROZUMEK D., BĘDKOWSKI W.: Wpływ współczynnika asymetrii cyklu na prędkość wzrostu pęknięć
zmęczeniowych w wybranych materiałach konstrukcyjnych. Czasopismo Techniczne Mechanika z. 1-M/2005,
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005, ss. 347-356
87. ROZUMEK D., HEPNER M.: Wpływ mikrostruktury stopu tytanu Ti-6Al-4V na rozwój pęknięć
zmęczeniowych. Inżynieria Materiałowa, Katowice, Nr 2/2005, ss. 81-83
88. ROZUMEK D., LAZZARIN P., MACHA E., MENEGHETTI G.: J-integral range to characterize fatigue
crack growth rate in notched specimens, Scientific Papers of Opole Technical University No. 304/2005 ,
Mechanics 82, Opole 2005, pp. 179-186
89. ROZUMEK D., MACHA E.: Całka J w opisie prędkości pęknięć zmęczeniowych stali 18G2A przy
proporcjonalnym zginaniu ze skręcaniem. XXII Sympozjon PKM, red. W. Tarełko i L. Hempel, Tom 4,
Akademia Morska w Gdyni, Gdynia-Jurata 2005, ss. 131-138
90. ROZUMEK D.: Fatigue crack growth in AlCu4Mg1 aluminium alloy under bending. Materials Engineering,
Źilina, Vol. 12, No. 1, 2005, pp. 13-18
91. ROZUMEK D.: Fatigue crack growth rate in aluminium alloy including mixed mode I and III. Journal of
Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 43, No. 4, 2005, pp. 731-743
92. ROZUMEK D.: J-integral in description of fatigue crack growth rate. The Archive of Mechanical Engineering,
Vol. LII, No. 1, 2005, pp. 51-62
93. ROZUMEK D.: Zastosowanie programów FRANC2D i FRANC3D do obliczeń rozwoju pęknięć. XXII
Sympozjon PKM, red. W. Tarełko i L. Hempel, Tom 4, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia-Jurata 2005, ss.
139-144
94. SŁOWIK J., ŁAGODA T.: Zmęczeniowy współczynnik działania karbu w funkcji liczby cykli, Zeszyty
Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika z. 83, Nr 305, Opole 2005, ss. 227-234
95. SŁOWIK J.: Trwałość zmęczeniowa elementów konstrukcyjnych z karbem, Zeszyty Naukowe Politechniki
Opolskiej nr 307, Mechanika Z.85, Opole 2005