1. BĘDKOWSKI W., MACHA E., SŁOWIK J., The fatigue characteristics of materials with strain energy
density parameter, The Archive of Mechanical Engineering, Vol. 51, No 3, 2004, pp. 437-451
2. ITOH T., KAROLCZUK A., LACHOWICZ C.T., MACHA E., Energy models of fatigue life of steels
and an aluminium alloy under nonproportional loading, Proceedings of the 7th International Conference on
Biaxial/Multiaxial Fatigue and Fracture, ICBMFF 7, DVM Berlin 2004, pp. 57-62
3. KARDAS D., KLUGER K., ŁAGODA T., OGONOWSKI P., Fatigue life of AlCu4Mg1 aluminium
alloy under constant amplitude bending with torsion, Proceedings. of the 7th International Conference on
Biaxial/Multiaxial Fatigue and Fracture, DVM, Berlin 2004, pp. 197-202
4. KARDAS D., KLUGER K., ŁAGODA T., OGONOWSKI P., Trwałość zmęczeniowa duraluminium
PA6 w warunkach proporcjonalnego stałoamplitudowego zginania ze skręcaniem, Zmęczenie i Mechanika
Pękania, Wyd. ATR, Bydgoszcz 2004, ss. 163-169
5. KAROLCZUK A., MACHA E., PALIN-LUC T., Trwałość zmęczeniowa żeliwa FGS800-2 według
kryterium maksymalnej gęstości energii odkształcenia normalnego przy zmienno-amplitudowym zginaniu ze
skręcaniem, Zmęczenie i Mechanika Pękania , Wyd. ATR, Bydgoszcz 2004, ss. 171-178
6. KAROLCZUK A., MACHA E., Critical and fracture plane orientations under multiaxial cyclic and
random loading, The Archive of Mechanical Engineering, Vol. 51, No 3, 2004, pp. 415-435
7. KAROLCZUK A., MACHA E., Płaszczyzny krytyczne w modelach wieloosiowego zmęczenia
materiałów. Wieloosiowe zmęczenie losowe elementów maszyn i konstrukcji, Cz. VII, Politechnika
Opolska, Studia i Monografie, z. 162, Opole 2004, s. 257
8. KAROLCZUK A., MACHA E., Critical planes In multiaxial fatigue (invinited lecture), 4th International
Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture, MSMF-4, Abstract Booklet, Brno
University of Technology, Brno 2004, p. 53
9. KLUGER K., ŁAGODA T., Application of the Dang-Van criterion for life determination under uniaxial
random tension-compression with different mean value, Fatigue Fract. Engng. Mater. Struct., Vol. 27,
2004, pp. 505-512
10. KOHUT M., ŁAGODA T., Strain energy density parameter approach to the non-local theory,
Proceedings of The 15th European Conference of Fracture, Advanced Fracture Mechanics for Life and
Safety Assessments, ECF15, Stockholm, KTH 2004, CD-ROM, p. 8
11. ŁAGODA T., MACHA E., KOHUT M., ACHTELIK H., KAROLCZUK A., NIESŁONY A.,
PAWLICZEK R., Fatigue life of two steels under combined bending with torsion - an approach including
non-local strain energy density parameter, Proceedings of the 15th European Conference of Fracture,
Advanced Fracture Mechanics for Life and Safety Assessments, Stockholm 2004, CD-Rom, p. 8
12. ŁAGODA T., MACHA E., NIESŁONY A., Comparison of the rain flow algorithm and the spectral
method for fatigue life determination under uniaxial and multiaxial random loading, Journal of ASTM
International, September 2004, Vol.1, No.8, pp. 1-13
13. ŁAGODA T., KUPPERS M., Applying energy based criteria for calculation of an equivalent local stress
amplitude of welded aluminium joints under in- and out-of-phase bending with torsion, Proceedings of the
7th International Conference on Biaxial/Multiaxial Fatigue and Fracture, DVM, Berlin 2004, pp. 393-399
14. ŁAGODA T., Stress and strain distribution modelling in the bar section including stress gradients, Journal
of Transdisciplinary Systems Science, Vol.9, No. 1, 2004, pp. 77-85
15. ŁAGODA T., OGONOWSKI P., Kryteria wieloosiowego zmęczenia losowego oparte na
naprężeniowych, odkształceniowych i energetycznych parametrach uszkodzenia w płaszczyźnie krytycznej,
Przegląd Mechaniczny Nr 7-8, 2004, ss. 32-40
16. ŁAGODA T., NIESŁONY A., MACHA E., MOREL F., Trwałość zmęczeniowa stali 35NCD16 przy
kombinacji losowego rozciągania ze skręcaniem w ujęciu energetycznym, Przegląd Mechaniczny Nr 5,
2004, ss. 25-31
17. NIESŁONY A., MACHA E., Metoda spektralna. Wieloosiowe zmęczenie losowe elementów maszyn i
konstrukcji, Część V, Studia i Monografie, z. 160, Politechnika Opolska, Opole, 2004, s. 168
18. OGONOWSKI P., ŁAGODA T., ACHTELIK H., Trwałość zmęczeniowa stali 10HNAP z
koncentratorami naprężeń w warunkach proporcjonalnego zginania ze skręcaniem, Problemy Maszyn
Roboczych, Z.24, 2004, ss.75-84
19. OGONOWSKI P., ŁAGODA T., Parametr uszkodzenia w ujęciu energetycznym w złożonym stanie
naprężenia w przypadku występowania spiętrzenia naprężeń, Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wyd.
ATR, Bydgoszcz 2004, ss. 289-296
20. PAWLICZEK R., GASIAK G., Energetyczny opis trwałości stali konstrukcyjnych w warunkach
cyklicznego zginania i skręcania z udziałem obciążenia średniego, Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wyd.
ATR, Bydgoszcz 2004, ss. 319-325
21. PAWLICZEK R., Fatigue fracture macrostructure in constructional steels subjected to cyclic bending and
torsion, Materials Engineering, Vol. 11, No 2, 2004, pp. 17-22
22. PAWLICZEK R., ROZUMEK D., Influence of stress ratio on fatigue strength under combined bending
and torsion, Proc. of the 7th International Conference on Biaxial/ Multiaxial Fatigue and Fracture
ICBMFF7, DVM Berlin, 2004, pp. 583-588
23. ROZUMEK D., PAWLICZEK R., Opis rozwoju pęknięć i zmęczenia materiałów w ujęciu
energetycznym, Wieloosiowe zmęczenie losowe elementów maszyn i konstrukcji, Cz. VII, Studia i
Monografie 165, Politechnika Opolska, Opole, 2004, s. 121
24. SONSINO C.M., ŁAGODA T., Damage accumulation under variable amplitude loading of welded
medium- and high-strength steels, Int. J. Fatigue, Vol. 26, No. 5, 2004, pp. 487-495
25. ACHTELIK H., GASIAK G., GRZELAK J., Doświadczalna weryfikacja modeli trwałości na przykładzie
próbki płaskiej z centralnym karbem poddanej zmiennemu rozciąganiu, XXI Sympozjum Mechaniki
Eksperymentalnej Ciała Stałego, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004, ss. 117-
122
26. ACHTELIK H., GRZELAK J., ROBAK G., Zastosowanie programu Matlab-Simulink do symulacji
układów mechanicznych w dynamice maszyn, XIX Konferencja Teorii Maszyn i Mechanizmów, AGH
Kraków 2004, ss. 105- 11-
27. ACHTELIK H., GASIAK G., GRZELAK J., Dynamic of nonequirunning belt transmissions with elliptic
rotors, XI Int. Science and Engineering Conf. on "Machine-Building and Technosphere of the XXI
Century", 13-18 September 2004, Don NTU- Donetsk, Sevastopol, Ukraine pp. 231-236
28. ACHTELIK H., GASIAK G., GRZELAK J., SOJKA M., Fatigue life of the axisymmetrical perforated
plate, XI Int. Science and Engineering Conf. on "Machine-Building and Technosphere of the XXI
Century", 13-18 September 2004, Don NTU- Donetsk, Sevastopol , Ukraine pp. 7-11
29. ACHTELIK H., GASIAK G., GRZELAK J., Kinematics of belt transmissions with elliptic rotors, , XI
Int. Science and Engineering Conf. on "Machine-Building and Technosphere of the XXI Century", 13-18
September 2004, Don NTU- Donetsk, Sevastopol , Ukraine pp. 3-7
30. BARAN S., GASIAK G., ROBAK G., Modelling of spatial stress and stain states in the fatigue crack
growth under bending with torsion, 3rd International Conference "Fracture Mechanics of Materials and
Structural Integrity, Editor V.V. Panasyuk -Karpenko Phisico-Mechanical Institute, Lviv, 2004, pp. 305-
310
31. BANVILLET A., ŁAGODA T., MACHA E., NIESŁONY A., PALLIN-LUC T., VITTORI J.F.,
Fatigue life under non-gaussian random loading from various models, Int. J. Fatigue, Vol. 26, 2004, pp.
349-363
32. BĘDKOWSKI W., MACHA E., NIESŁONY A. Weryfikacja metody spektralnej wyznaczania
trwałości zmęczeniowej na podstawie badań stali 10HNAP, Przegląd Mechaniczny, Nr 12, 2004, ss. 13-
16
33. CEMPEL G., GASIAK G., ROBAK G., Badanie trwałości zmęczenia stali konstrukcyjnej po
jednokrotnym przeciążeniu w przypadku płaskiego zginania, XXI Sympozjum Mechaniki
Eksperymentalnej Ciała Stałego, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 2004, ss. 159-163
34. GASIAK G., ROBAK G., Analiza stanu naprężenia i odkształcenia podczas rozwoju pęknięcia
zmęczeniowego przy płaskim zginaniu, Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wyd. ATR, Bydgoszcz, 2004,
ss. 81-88
35. GASIAK G., CEMPEL G., Modelowanie stanu naprężenia i odkształcenie w strefie pęknięcia
zmęczeniowego próbki przed i i po przeciążeniu, Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wyd. ATR, Bydgoszcz
2004, ss. 73-80
36. GASIAK G., ROZUMEK D., ?J-integral range estimation for fatigue crack growth rate description, Int. J.
Fatigue, Vol. 26, No.2, 2004, pp. 135-140
37. GRZELAK J., KARDAS D., KAROLCZUK A., KOHUT M., LACHOWICZ C.T., ŁAGODA T.,
NIESŁONY A., PAWLICZEK R., ROZUMEK D., Wybrane ćwiczenia laboratoryjne z budownictwa i
konstrukcji inżynierskich, pod red. T. Łagody, Skrypt nr 261, Politechnika Opolska, Opole 2004, s. 86
38. KARDAS D., ŁAGODA T., MACHA E., PAWLICZEK R., Control system in the heat sealer for foil
using RS-232 and Centronics ports, 5th International Workshop on Research and Educations in
Mechatronics, Eds K. Kluczyński and R. Nadolski, Kielce University of Technology, Kielce, 2004, pp.
289-293
39. KASPRZYCZAK L., MACHA E., Computer control system of the fatigue stand for material tests under
cyclic bending and torsion with phase shift, 5th International Workshop on Research and Educations in
Mechatronics, Eds K. Kluczyński and R. Nadolski, Kielce University of Technology, Kielce, 2004, pp.
205-210
40. KLUGER K., ŁAGODA T., Trwałość zmęczeniowa stali 10HNAP przy losowym rozciąganiu-ściskaniu z
wartością średnią według kryterium Dang-Vana, Problemy Maszyn Roboczych, Z.24, 2004, ss. 29-46
41. KOHUT M., ŁAGODA T., Trwałość zmęczeniowa próbek okrągłych i kwadratowych ze stali 18G2A
poddanych zginaniu wahadłowemu, Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wyd. ATR w Bydgoszczy,
Bydgoszcz 2004, ss. 195-202
42. ŁAGODA T., SONSINO C.M., Wyznaczanie współczynnika działania karbu na podstawie fikcyjnego
promienia karbu, Przegląd Mechaniczny, Nr 1, 2004, ss. 23-25
43. ŁAGODA T., SONSINO C.M., Comparison of different methods for presenting constant and variable
amplitude loading fatigue results, Mat.-wiss.u. Werstofftech., Vol.35, 2004, pp. 13-20
44. MACHA E., ROZUMEK D., Fatigue crack growth in 18G2A steel under mixed modes loading I+ III,
Proc. of the 15th European Conference of Fracture, Advanced Fracture Mechanics for Life and Safety
Assessments (ECF15), Stockholm, Sweden KTH, 2004, CD-ROM, 8 ps
45. NIESŁONY A., KARDAS D., ŁAGODA T., MACHA E., Parametr energetyczny w ocenie trwałości
zmęczeniowej przy zmiennoamplitudowym rozciąganiu-ściskaniu stali 12010.3, Zmęczenie i Mechanika
Pękania, Wyd. ATR, Bydgoszcz 2004, ss. 273-279
46. PARTYKA M.A., GRABOWSKI C., Kompozycje piętrowe drzew logicznych w optymalizacji
dyskretnej układów maszynowych; International Conference Computing Aided Engineering, Polanica
Zdrój 2004, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, Journal of
Transdisciplinary Systems. Science, Vol. 9, No.2, 2004, s. 715-721
47. PARTYKA M.A., Uwagi dydaktyczne o teorii maszyn i mechanizmów; XIX Konferencja Teorii Maszyn i
Mechanizmów, AGH, Kraków 2004; ss. 123-127;
48. PARTYKA M.A., Optymalizacja strukturalna układów złożonych z systemowych elementów z
wykorzystaniem tablic decyzyjnych, Napędy i Sterowanie, nr 2/2004, s.36-40
49. PARTYKA M.A., Optymalizacja konstrukcji układów maszynowych, Napędy i Sterowanie Nr 7-
9/2004, s. 48-50
50. PARTYKA M.A., Optymalizacja dyskretna pompy wirowej śmigłowej w ruchu turbinowym -
zastosowanie wielowartościowych drzew logicznych, Napędy i Sterowanie, Nr 1/2004, s. 34-39
51. PARTYKA M.A., Zastosowanie logicznych metod drzewiastych w syntezie struktur układów napędu i
sterowania hydraulicznego, Napędy i Sterowanie Nr 10/2004, s. 32-36
52. PARTYKA M.A., GRABOWSKI C., Analiza porównawcza rangi ważności parametrów
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na przykładzie układów maszynowych; XXXIII Konferencja
Zastosowań Matematycznych PAN, Zakopane 2004; Instytut Matematyki PAN, Warszawa 2004, ss. 68
53. PAWLICZEK R., Wrażliwość materiału na obciążenia średnie w procesie zmęczenia materiału,
Zmęczenie i Mechanika Pękania, wyd. ATR, Bydgoszcz 2004, ss. 313-318
54. PAWLICZEK R., ROZUMEK D., Influence of the material sensitivity factor on the stress ratio for
different specimens geometries and materials under bending, Journal of Theoretical and Applied
Mechanics, Vol. 42, No. 2, 2004, pp. 285-294
55. PAZOŁA Cz., Kaskadowy system uszczelniający do silników hydraulicznych, X Międzynarodowa
Konferencja " Uszczelnienia i Technika Uszczelniania", SIMP ODK Wrocław 2004, ss. 187-194
56. PAZOŁA Cz., Kaskadowy system uszczelniający do siłowników hydraulicznych, Hydraulika i
Pneumatyka, 5/2004, ss. 14-15
57. ROZUMEK D., Influence of the mean loading fatigue crack growth rate and life under bending , Journal of
Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 42, No. 1, 2004, pp. 83-93
58. ROZUMEK D., LACHOWICZ C.T., Prędkość wzrostu pęknięć zmęczeniowych w stopie PA6 przy
zmiennym zginaniu, Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wyd. ATR, Bydgoszcz, 2004, ss. 355-360
59. ROZUMEK D., Fatigue crack growth in Ti-6Al-4V under bending , Materials Engineering, Zilina, Vol.
11, No. 2, 2004, pp. 23-26
60. ROZUMEK D., Application of ?J integral range for fatigue crack growth rate in mixed- modes I and III,
Proc. of the 7th Int. Conf. on Biaxial/Multiaxial Fatigue and Fracture ICBMFF7, DVM Berlin, 2004, pp.
489-494
61. ROZUMEK D., The ?J-integral range applied for the description of fatigue crack growth rate, 12th
International Conference on Experimental Mechanics (ICM12), Ed. C. Pappalettere, Bari, Italy,
McGrow-Hill, 2004, pp.275-276 and CD-ROM, 8 ps
62. SŁOWIK J., BĘDKOWSKI W., ŁAGODA T., KLUGER K., Zmiana parametrów niskocyklowego
zmęczenia w funkcji stopnia uszkodzenia, Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wyd. ATR w Bydgoszczy,
Bydgoszcz 2004, ss. 395-401
63. SOSNISNO C.M., ŁAGODA T., Assessment of multiaxial fatigue behaviour of welded joints under
bending and torsion by application of a fictitious radius, Int. J. Fatigue, Vol. 26, 2004, pp. 265-279
64. SZWAJ S., PARTYKA M. A., Metoda ścieżki pytań jako zorientowany graf zależności w metodologii
projektowania na przykładzie układów maszynowych; XXXIIII Konferencja Zastosowań
Matematycznych PAN, Zakopane 2004; Instytut Matematyki PAN, Warszawa 2004, ss. 90.