1. ŁAGODA T., MACHA E., SAKANE M.: Estimation of fatigue lifetime of SUS304 steel under 923K
with the energy parameter in the critical plane, J. of Theoretical and Applied Mechanics, Vol.41, No 1,
2003, pp.55-73
2. ŁAGODA T., MACHA E., ACHTELIK H., KAROLCZUK A., NIESŁONY A., PAWLICZEK R.:
Trwałość zmęczeniowa stali 18G2A i 10HNAP przy kombinacji zginania ze skręcaniem w ujęciu
nielokalnego parametru energetycznego, II Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i
Konstrukcji, Politechnika Białostocka, Białystok 2003, ss.213-218
3. ŁAGODA T., MACHA E., NIESŁONY A.: Fatigue life estimation under multiaxial loading based on
the spectral analysis of stochastic processes, in: Fatigue Damage of Materials. Experiment and
Analysis, Eds, A.Varvani-Farahani, C.A. Brebbia, WIT Press, Southampton 2003, pp.367-377
4. KARDAS D., ŁAGODA T., MACHA E., NIESŁONY A.: Lifetime under variable-amplitude
tension-compression calculated in time and frequency domains using the strain energy density
parameter, Int. Conf. on Low Cycle Fatigue (LCF 5), Abstracts, DVM, Berlin 2003, L63/P63, ps 2
5. OGONOWSKI P., KARDAS D.,KLUGER K., ŁAGODA T.: Weryfikacja energetycznego
parametru uszkodzenia w przypadku zginania ze skręcaniem, Zeszyty Naukowe Politechniki
Świętokrzyskiej, Mechanika 78, Kielce 2003, ss. 355-364
6. OGONOWSKI P., ŁAGODA T.: Energetyczny parametr uszkodzenia w złożonym stanie obciążenia
oparty na płaszczyźnie krytycznej, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Mechanika 78,
Kielce 2003, ss. 365-372
7. BANVILLET A., ŁAGODA T., MACHA E., NIESŁONY A., PALIN-LUC T., VITTORI J.F.:
Metody oceny trwałości zmęczeniowej w losowym stanie obciążenia na przykładzie badań stali
10HNAP, XXI Sympozjon PKM, red. J.Wojnarowski i J.Drewniak, Tom I, WNT, Warszawa 2003,
ss.151-160
8. ŁAGODA T., SONSINO C.M.: Trwałość zmęczeniowa wybranych złączy spawanych według
wybranych kryteriów energetycznych, Problemy Maszyn Roboczych, Z.22, 2003, ss.47-58
9. KAROLCZUK A., Identyfikacja płaszczyzn złomu zmęczeniowego stali 18G2A metodą funkcji
wagowych, Zeszyty Naukowe Nr 290, Mechanika, z.76, Politechnika Opolska, Opole, 2003, ss.33-
40
10. KAROLCZUK A., MACHA E., Identification of fatigue fracture plane positions with the expected
principal stress direction, Proc. Int. Conf. on Fatigue Crack Paths, University of Parma, Parma 2003,
pp.59 and CD-ROM, 8 ps
11. GASIAK G., PAWLICZEK R., Application of an energetic model for fatigue life prediction of the
construction steels under bending, torsion and synchronous bending and torsion, Int. Journal of Fatigue,
Vol. 25. No 12, 2003, pp. 1339-1346
12. KAROLCZUK A., MACHA E., Położenia płaszczyzn złomu zmęczeniowego stali 18G2A i ich
estymacja metodą funkcji wagowych, II Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji,
Politechnika Białostocka, Białystok 2003, ss 147-151
13. KAROLCZUK A., MACHA E., Wyznaczenie płaszczyzn krytycznych metodami funkcji wagowych i
kumulacji uszkodzeń przy wieloosiowych obciążeniach losowych, Zeszyty Naukowe Politechniki
Świętokrzyskiej, Mechanika 78, Kielce 2003, ss. 245- 252
14. ROZUMEK D., Fatigue crack growth of notched members under bending for different stress ratios.
Materials Engineering , Zilina, Vol. 10, No. 2, 2003, pp.1-8
15. BĘDKOWSKI W., MACHA E., SŁOWIK J., Badania zmęczeniowe stali 10HNAP przy
kontrolowanym parametrze gęstości energii odkształceń, Zeszyty Naukowe Politechniki
Świętokrzyskiej, Mechanika 78, Kielce 2003, ss. 11-18
16. KAROLOCZUK A., MACHA E., NIESŁONY A., Trwałość zmęczeniowa stali 18G2A przy
cyklicznym i losowym nieproporcjonalnym zginaniu ze skręcaniem, SYSTEMS - Journal of
Transdisciplinary Systems Science, Vol. 8, 2003, ss. 198-205
17. PAZOŁA CZ., Modelling of the sealing process in hydraulic cylinders, The Archive of Mechanical
Engineering Vol. 1, No. 3, 2003, pp.283-301
18. GASIAK G., Kształcenie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w Politechnice Opolskiej, XXI
Sympozjum PKM, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-
Białej, Konferencje, Nr serii 5, Zeszyt Nr 8, Tom I, 2003, ss. 41-48
19. ŁAGODA T.: Nielokalny parametr uszkodzenia zmęczeniowego w ujęciu energetycznym, II
Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Białostocka, Białystok
2003, ss. 207-212
20. KARDAS D., ŁAGODA T., MACHA E., NIESŁONY A.: Fatigue life under variable-amplitude
tension-compression according to the cycle counting and spectral methods, Conference on Cumulative
Fatigue Damage, Extended Abstract and Papers, University of Seville, Seville (Spain) 2003, pp.186
21. KARDAS D., ŁAGODA T., MACHA E., NIESŁONY A.: Porównanie kumulacji uszkodzeń
zmęczeniowych według parametru odkształceniowego metodą zliczania cykli i metodą spektralną,
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Mechanika 78, Kielce 2003, ss. 237-243
22. KLUGER K., ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa stali 10HNAP w warunkach jednoosiowego
stałoamplitudowego i losowego obciążenia z różnymi wartościami średnimi, Zeszyty Naukowe
Politechniki Świętokrzyskiej, Mechanika 78, Kielce 2003, ss. 253-260
23. KARDAS D., ŁAGODA T., PAWLICZEK R.: Elementy mechatroniki w układzie sterowania
zgrzewarki impulsowej do folii, XXI Sympozjon PKM, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Akademia
Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej, Konferencje, Nr serii 5, Zeszyt Nr 8, Tom I, 2003,
ss.281-286
24. ŁAGODA T.: Metody prezentacji badań zmęczeniowych przy obciążeniach losowych, XXI
Sympozjon PKM, red. J.Wojnarowski i J.Drewniak, Tom II, WNT, Warszawa 2003, ss.81-90
25. PAWLICZEK R, ROZUMEK D.: Influence of stress ratio on life under cyclic bending for different
specimens geometry, Fifth Int. Conf. on Low Cycle Fatigue ( LCF 5), Abstracts, DVM, Berlin 2003,
P82, 2ps
26. PAWLICZEK R.: Application of the modified linear function for mean stress effect description in
fatigue of materials, Proc. 2nd Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Milano-Marittima,
University of Bologna, Bologna ( Italy) 2003, pp. 133-134
27. BĘDKOWSKI W., MACHA E., SŁOWIK J.: A fatigue test of materials with the strain energy
density amplitude control, Conference on Cumulative Fatigue Damage, Extended Abstract and Papers,
University of Seville, Seville ( Spain) 2003, pp.193-196
28. LACHOWICZ C., ROZUMEK D., MARCINIAK Z.: Badania próbek gładkich i z karbem przy
zginaniu stało oraz zmienno-amplitudowym. II Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i
Konstrukcji, Politechnika Białostocka, Białystok 2003, ss. 199-202
29. ROZUMEK D.: Porównanie równań zawierających zakres całki DJ z wynikami badań
doświadczalnych., Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Mechanika 78, Kielce 2003, ss.
435-442
30. ROZUMEK D.: Krzywa kinetyki wzrostu pękania w ujęciu energetycznym. XXI Sympozjon PKM,
red. J. Wojnarowski i J. Drewniak, Tom II, WNT, Warszawa 2003, ss. 177-182
31. MACHA E., ROZUMEK D.: Fatigue crack path development in a one-sided restrained bar with a
rectangular section and stress concentrator under bending, Proc. Int. Conf. on Fatigue Crack Paths,
University of Parma, Parma 2003, pp.60 and CD-ROM, 8 ps
32. ROZUMEK D.: Opis prędkości pękania zmęczeniowego w ujęciu energetycznym elementów z
karbem przy rozciąganiu i zginaniu. Przegląd Mechaniczny, 11/2003, ss.33-36
33. PARTYKA M. A.: Uwagi dydaktyczne o metodologii projektowania, XXI Sympozjum PKM,
Budowa i Eksploatacja Maszyn, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku- Białej,
Konferencje, Nr serii 5, Zeszyt Nr 8, Tom I, 2003, ss.73-76
34. PARTYKA M. A.: Graficzne procesy decyzyjne w optymalizacji konstrukcji układów maszynowych,
XXI Sympozjon PKM, red. J. Wojnarowski i J. Drewniak, Tom II, WNT, Warszawa 2003, Vol. II,
ss.119-124
35. PARTYKA M. A.: Wybrane zagadnienia zastosowań funkcji logicznych do klasyfikacji rozwiązań
realizowanych problemów organizacyjnych, XXXII Konferencja Zastosowań Matematycznych PAN,
Instytut Matematyki PAN, Warszawa 2003, s.70
36. CONER L., PARTYKA M.A.: Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem
trójkątów Schmigalli w procesie optymalizacji konstrukcji układów maszynowych, Konferencja
Komputerowe Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa 2003, ss.187-195
37. GASIAK G.: Modelowanie prędkości pękania zmęczeniowego w stalach konstrukcyjnych w
przypadku jednocyklowego przeciążenia przy zmiennym rozciąganiu, Zeszyty Naukowe Politechniki
Świętokrzyskiej, Mechanika 78, Kielce 2003, ss. 143- 151
38. ACHTELIK H., GASIAK G., GRZELAK J., KUŹMIŃSKI S., PAWLICZEK R.: Numeryczna i
doświadczalna analiza stanu odkształcenia w strefie pęknięcia zmęczeniowego przy zmiennym zginaniu,
XXI Sympozjon PKM, red. J. Wojnarowski i J. Drewniak, Tom I, WNT, Warszawa 2003, ss. 143-
150
39. GASIAK G., PAWLICZEK R.: Trwałość zmęczeniowa stali konstrukcyjnych 10HNAP i 18G2A w
złożonym stanie naprężenia, XXI Sympozjon PKM, red. J. Wojnarowski i J. Drewniak, Tom I, WNT,
Warszawa 2003, ss. 263- 270
40. ACHTELIK H., GASIAK G., GRZELAK J.: Wytężenie sferycznej dennicy z otworem centralnym
reaktora syntezy amoniaku, Zeszyty Naukowe Nr 5, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku
Białej, Bielsko-Biała 2003, ss. 109- 110
41. ROZUMEK D.: Application of the J-Integral during fatigue crack growth rate in low alloy steels, Proc.
2nd Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Milano-Marittima, University of Bologna,
Bologna (Italy) 2003, pp. 37-43
42. MATLACHOWSKI W., GRZELAK J.: Zbiór zadań z mechaniki technicznej. Statyka, Skrypt
uczelniany Nr 256, Politechnika Opolska, Opole 2003