1. GASIAK G., PAWLICZEK R., ROZUMEK D.: Trwałość materiałów
konstrukcyjnych przy obciążeniach cyklicznych z udziałem wartości średniej obciążenia,
Książka, Wyd. Polit. Opol., Opole 2002, s. 314
2. GASIAK G., PAWLICZEK R., ROZUMEK D.: Description of fatigue crack growth
rate notched members under tension and bending using the DJ - integral range. EFC14
Fracture Mechanics Beyond 2000, 8-13 September 2002, Cracow, Poland, pp. 591-
598
3. GASIAK G., ROZUMEK D.: Influence of fatigue crack tip geometry change on life of
construction steel under bending. 19th Danubia-Adria Symposium on Experimental
Methods in Solid Mechanics. 25-28 September 2002, Polanica Zdrój, Poland, pp.144-
145
4. GASIAK G., LACHOWICZ C. T., ROZUMEK D.: Modelling fatigue crack growth
rate in elasto-plasitc material taking into account DJ-integral range. Materials
Engineering, Zilina, Vol.9, No.4, 2002, pp.23-30
5. GASIAK G., LACHOWICZ C.T.,  PAWLICZEK R.: Fatigue life of construction
steels calculated with the energetic parameter, 19th Danubia – Adria Symposium on
Experimental Methods in Solid Mechanics, Polanica Zdrój, 2002, ss.142-143
6. ŁAGODA T., MACHA E., NIESŁONY A.: Comparison of the rain-flow algorithm
and the spectral method for fatigue life determination under multiaxial random loading,
Symposium on Fatigue Testing and Analysis under Variable Amplitude Loading
Conditions, Tours 2002, Extended abstracts, pp.40 (1)-(2)
7. KAUFMANN H., ŁAGODA T., SONSINO C.M.: Cumulative fatigue damage of
welded high-strength steels under uniaxial constant and variable amplitude loading,
Working Group meeting of the International Institute of Welding (IIW) within the
International Conference, Copenhagen, June 2002, pp.3-12
8. KAROLCZUK A., ŁAGODA T., NIESŁONY A.: Critical planes in the specimen
section taking the stress gradient into account, Proc. of 14th Int. Conference on
Fracture, ECF 14, 8-12 September 2002, Cracow, vol.2, pp.109-116
9. ACHTELIK H., KAROLCZUK A., ŁAGODA T., MACHA E., NIESŁONY A.,
PAWLICZEK R.: Wieloosiowe zmęczenie losowe elementów maszyn i konstrukcji-
część IV-Trwałość zmęczeniowa z uwzględnieniem gradientów naprężeń w ujeciu
energetycznym, Studia i Monografie, Z.139, Politechnika Opolska, Opole 2002, s.112
10. АГТЕЛИК Г., ГАСЯК Г., ГЖЕЛЯК Ю.: Моделирование Напряженного
Состояния Осесимметричных Перфорированных Плит. Часть I :
Математическая модель. Часть II :  Использование  модели для  численного 
решения   прочности плит., Международная научно-техническая
конференция mашиностроение и техносфера XXI века, 9-15 сентября, г.
Севастополь, Украина, Прогрессивные технологии и системы
машиностроения: Международный сборник научных трудов - Донецк,
ДонГТУ, 2002, Вып.20,с. 266
11. ACHTELIK H., GASIAK G., GRZELAK J.: Model obliczeniowy wytrzymałości
kołowo-symetrycznych płyt perforowanych, Zeszyty Naukowe Polit. Opolskiej, nr
266/2002, Seria Mechanika z. 74, Opole 2002, ss. 5-24
12. ACHTELIK H., GASIAK G., GRZELAK J.: Metoda wyznaczania zarysu krzywki
zespołu równoważącego mechanizm otwierania pokrywy zasobnika kruszywa, Zeszyty
Naukowe Politech. Opolskiej nr 268/2001 , Mechanika z.66, Opole 2001, ss.5-22.
(nie ujęte w 2001 )
13. BĘDKOWSKI W., PAZOŁA CZ.: Badanie wpływu twardości tworzywa uszczelnienia
wargowego na proces uszczelniania w zadanych warunkach zabudowy, XII
Ogólnopolska Konferencja CYLINDER 2002 „Badanie konstrukcja wytwarzanie i
eksploatacja układów hydraulicznych”, Biblioteka CYLINDER Wydawnictwo
Komdruk-Komag Sp. z o.o., Gliwice,  Szczyrk, wrzesień 2002 ss.143-153
14. KAROLCZUK A., ŁAGODA T., NIESŁONY A.: Critical planes in the round section
of an element taking the stress gradient into account. Proceedings of the 14th Biennal
Conference of Fracture – ECF 14, Cracow, Poland 2002, pp.32-40
15. CARPINTERI A., KAROLCZUK A., MACHA E., VANTADORI S.: Expected
position of the fatigue fracture plane by using the weighted mean principal Euler angles,
International Journal of Fracture No. 115, 2002, pp.87-99
16. GIZA M.: Wykorzystanie algorytmu Quine'a – McCluskeya upraszczającego
wielowartościowe układy logiczne w różnych aspektach optymalizacji parametrów
eksploatacyjnych, V Konf. Komp. Zintegr. Zarz., Kat. Inż. Prod., Polit. Opol.,
Zakopane 2002, Warszawa WNT 2002, ss. 275-282
17. GIZA M., PARTYKA M.A.: Wybrane zagadnienia optymalizacji parametrów
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych układów maszynowych z wykorzystaniem układów
wielowartościowych funkcji logicznych, 6th Inter. Confer. Comp. Aid. Engin., Polanica
Zdrój 2002, Inst. Konst. i Eksp. Masz. Polit. Wrocł., Wrocław 2002, Systems J. of
Transcdiscipl. Syst. Sc., vol. 7, No. 1, 2002, ss. 439-446
18. GIZA M., PARTYKA M.A.: Zastosowanie klasyfikatorów drzewiastych w
optymalizacji dyskretnej układów maszynowych, XXXI Konf. Zast. Matem., Zakopane
2002, Instytut Matematyczny PAN, Warszawa 2002, ss. 87-88
19. GIZA M., PARTYKA M.A.: Analiza porównawcza klasyfikatorów drzewiastych i
wielowartościowych drzew logicznych w optymalizacji dyskretnej układów
maszynowych, XXXI Konf. Zast. Matem., Zakopane 2002, Instytut Matematyczny
PAN, Warszawa 2002, ss.88-89
20. CONER L.: Zastosowanie grafu zależności i macierzy ważności połączeń
wierzchołkowych do analizy struktury informacyjnej i organizacyjnej przedsiębiorstwa,
Międzyn. Konf. Multimedia w zarządzaniu, Wyd. Wydz. Zarz. Polit. Częst.,
Częstochowa 2002, ss. 99-104
21. PARTYKA M.A., CONER L.: Zastosowanie macierzy ważności połączeń i trójkątów
Schmigalli w CAD procesów decyzyjnych na przykładzie układów maszynowych, 6th 
Inter. Confer. Comp. Aid. Engin., Polanica Zdr. 2002, Inst. Konst. i Eksp. Masz. Polit.
Wrocł., Wrocław 2002, Systems J. of Transcdiscipl. Syst. Sc., vol. 7, No. 1, 2002, ss.
422-429
22. PARTYKA M.A., GARBACZ G.: Zastosowanie analizy kombinatorycznej w
komputerowym wspomaganiu projektowania trwałości zmęczeniowej przy
uwzględnieniu kryterium porządkowania obciążeń modelowanych, 6th  Inter. Confer.
Comp. Aid. Engin., Polanica Zdr. 2002, Inst. Konst. i Eksp. Masz. Polit. Wrocł.,
Wrocław 2002, Systems J. of Transcdiscipl. Syst. Sc., vol. 7, No. 1, 2002, ss. 431-
438
23. PARTYKA M.A., KUBUS M.: Zastosowanie pseudooptymalnych zmiennych
boolowskich w strukturalizacji procesów decyzyjnych, XXXI Konf. Zast. Matem.,
Zakopane 2002, Instytut Matematyczny PAN, Warszawa 2002, ss. 91
24. PARTYKA M.A., GRABOWSKI C.: Zagadnienie wielowartościowych danych dla
procesu redukcji (pochłaniania) monotonicznych funkcji logicznych, XXXI Konf. Zast.
Matem., Zakopane 2002, Instytut Matematyczny PAN, Warszawa 2002, ss. 90
25. PARTYKA M.A., BABICZ W.: Binarne macierze jakościowe dla optymalizacji
strukturalnej procesów decyzyjnych, XXXI Konf. Zast. Matem., Zakopane 2002,
Instytut Matematyczny PAN, Warszawa 2002, ss. 2
26. PARTYKA M.A.: Zastosowanie zagadnień algebry Boole'a w strukturalizacji
procesów decyzyjnych, Podr. akad, Polit. Opol., Opole 2002, ss. 0-88
27. GASIAK G., PAWLICZEK R., ROZUMEK D.: Badania zmęczeniowe stali
konstrukcyjnej przy zginaniu dla różnych geometrii próbek i współczynników asymetrii
cyklu. XIX Sympozjum Zmęczenia i Mechanika Pękania, Bydgoszcz-Pieczyska
kwiecień 2002, ss.125-132
28. GASIAK G., PAWLICZEK R.: Obliczanie trwałości próbek ze stali 18G2A w
warunkach zmiennych obciążeń zginających i skręcających o różnych współczynnikach
asymetrii cyklu, Zeszyty Naukowe PO, nr 268/2001, Mechanika z. 66, ss. 36-54 (nie
ujęte w 2001 r.)
29. GASIAK G., ROZUMEK D.: Analiza wpływu parametrów geometrycznych próbki na
trwałość zmęczeniową w warunkach płaskiego zginania. Zeszyty Naukowe PO, Seria:
Mechanika Nr 286, Prace Naukowe Katedry Mechaniki i PKM, z. 74, Opole 2002,
ss.43-60
30. ROZUMEK D.: Porównanie prędkości pękania przy zmiennym rozciąganiu i zginaniu
dla stali 18G2A. Zeszyty Naukowe PO, Seria: Mechanika Nr 286, Prace Naukowe
Katedry Mechaniki i PKM, z. 74, Opole 2002, ss.109-119
31. GASIAK G., PAWLICZEK R.: Fatigue of materials under cyclic loading with
participation of the mean load, 14th European Conference on Fracture – Fracture
Mechanics Beyond 200, September 2002, Cracow, Poland, pp.583-590
32. GASIAK G., PAWLICZEK R.: Wytrzymałość zmęczeniowa stali konstrukcyjnej w
warunkach obciążeń niesymetrycznych, Zeszyty Naukowe PO nr 286, Seria:
Mechanika Z.74, Opole, 2002, ss.25-42
33. PAWLICZEK R.: Przełomy zmęczeniowe stali konstrukcyjnych poddanych zginaniu i
skręcaniu, Zeszyty Naukowe PO nr 286, Seria: Mechanika Z.74, Opole, 2002, ss.85-
108
34. GASIAK G., PAWLICZEK R.: Calculation of fatigue life of specimens made of
18G2A steel under bending and torsional loading with different stress ratios, Materials
Engineering, Vol. 9, No 4, 2002, pp.31-40
35. ŁAGODA T., MARCINIAK Z.: Wyznaczanie lokalnych naprężeń i odkształceń
sprężystoplastycznych przy zginaniu ze skrecaniem pręta gładkiego, XIX Sympozjum
Zmęczenia i Mechaniki Pękania, Bydgoszcz 2002, ss.233-240
36. ŁAGODA T.: Modelowanie lokalnych naprężeń i odkształceń w przekroju pręta
gładkiego i z karbem przy kombinacji zginania ze skręcaniem, XIX Sympozjum
Zmęczenia i Mechaniki Pękania, Bydgoszcz 2002, ss.225-232
37. KAROLCZUK A., ŁAGODA T.: Wyznaczanie położeń płaszczyzn krytycznych
według gęstości energii odkształceń z uwzględnieniem gradientów naprężeń, XIX
Sympozjon Zmęczenia i Mechaniki Pękania, Bydgoszcz 2002, ss. 234-241
38. ŁAGODA T., NIESŁONY A.: Zastosowanie parametru energetycznego do
wyznaczania trwałości zmęczeniowej metodą spektralną, XIX Sympozjum Zmęczenia i
Mechaniki Pękania, Bydgoszcz 2002, ss.283-290
39. KAROLCZUK A., ŁAGODA T., MACHA E.: Determination of fatigue life of
10HNAP and 1208.3 steels with the parameter of strain energy density, Proc. of the
Eight Int. Fatigue Congress, Fatigue 2002, Stockholm, Sweden, Ed. A.F.Blom, EMAS,
2002, vol.1, pp.515-522
40. KAUFMANN H., ŁAGODA T., SONSINO C.M.: Trwałość zmęczenmiowa
wybranych połączeń spawanych w warunkach stało- i zmiennoamplitudowych obciążeń,
Problemy Maszyn Roboczych, Z.20, 2002, ss.119-126
41. KAROLCZUK A., ŁAGODA T.: Położenie płaszczyzn krytycznych i złomów
zmęczeniowych według parametru gęstości energii odkształceń, Problemy Maszyn
Roboczych, Z.20, 2002, ss.99-107
42. ŁAGODA T., MACHA E., NIESŁONY A.: Uogólnienie metody spektralnej
wyznaczania trwałości zmęczeniowej na zakres wieloosiowych obciążeń losowych z
zastosowaniem kryteriów odkształceniowych, Problemy Maszyn Roboczych, Z.20,
2002, ss.119-126
43. LACHOWICZ C.T., ITOH T.: Właściwa energia odkształceń sprężysto-plastycznych
w próbkach ze stali SUS 304 przy obciążeniach proporcjonalnych i
nieproporcjonalnych, Zeszyty Naukowe PO nr 286, Seria: Mechanika Z.74, Opole,
2002, ss. 61-84
44. LACHOWICZ C.T.: Obliczanie właściwej energii odkształcenia sprężysto-
plastycznego przy obciążeniach cyklicznych i losowych metodą śledzenia zmian
całkowitej energii odkształcenia, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, nr
268/2001, Mechanika z. 66, ss. 5-22 (nie ujęte w 2001)
Patenty:
1. GARBACZ G., MACHA E.: Urządzenie do badań wytrzymałości zmęczeniowej
tworzyw konstrukcyjnych, patent nr PL181419 nr zgłoszenia 321975, data zgłoszenia
04.09.1997, ogłoszenie: 30.08.2002 WUP08/02