1. ŁAGODA T.: Energetyczne modele oceny trwałości zmęczeniowej materiałów
konstrukcyjnych w warunkach jednoosiowych i wieloosiowych obciążeń losowych, Studia i
Monografie, z. 121, Oficyna Wydawnicza PO, Opole 2001, s. 148
2. ŁAGODA T.: Energy models for fatigue life estimation under random loading - Part I - The model
elaboration, International Journal of Fatigue, 2001, Vol. 23, No 6, pp. 467-480
3. ŁAGODA T.: Energy models for fatigue life estimation under random loading - Part II - Verification
of the model, International Journal of Fatigue, 2001, Vol. 23, No 6, pp. 481-489
4. LACHOWICZ C.: Calculation of the elastic - plastic strain energy density under cyclic and random
loading, International Journal of Fatigue, 2001, Vol. 23, No 7, pp. 643-652
5. ŁAGODA T., MACHA E., PAWLICZEK R.: The influence of the mean stress on fatigue life of
10HNAP steel under random loading, International Journal of Fatigue, 2001, Vol. 23, No 4, pp.
283-291
6. MACHA E.: A review of energy - based multiaxial fatigue failure criteria, The Archive of
Mechanical Engineering, 2001, Vol. XLVIII, No 1, pp. 71-101
7. ŁAGODA T., MACHA E., NIESŁONY A., MULLER A.: Fatigue life of cast irons GGG40,
GGG60 and GTS45 under combined variable amplitude tension with torsion, The Archive of
Mechanical Engineering, 2001, Vol. XLVIII, No 1, pp. 57-69
8. KAROLCZUK A., ŁAGODA T., NIESŁONY A.: Położenie płaszczyzn krytycznych w
przekrojach elementów z uwzględnieniem gradientów naprężeń, Problemy Maszyn Roboczych,
2001, z. 18, ss. 51-60
9. KAROLCZUK A., ŁAGODA T.: Zastosowanie kinematycznego modelu umocnienia przy
obliczaniu trwałości zmęczeniowej w prostym stanie naprężenia, Zeszyty Naukowe Politechniki
Opolskiej, seria Mechanika, Opole 2001, No 68, ss. 465-472
10. ŁAGODA T., MACHA E.: Trwałość zmęczeniowa przy kombinacji rozciągania ze skręcaniem w
ujęciu energetycznym, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria Mechanika, Opole 2001, z.
69, Nr 271, ss. 171-182
11. ŁAGODA T.: Energetyczny model oceny trwałości zmęczeniowej elementów maszyn i konstrukcji
poddanych jednoosiowemu losowemu rozciąganiu. Część I - opracowanie modelu, Zeszyty
Naukowe Politechniki Opolskiej, seria Mechanika, Opole 2001, z. 64, ss. 261-268
12. ŁAGODA T.: Energetyczny model oceny trwałości zmęczeniowej elementów maszyn i konstrukcji
poddanych jednoosiowemu losowemu rozciąganiu. Część II - weryfikacja modelu, Zeszyty
Naukowe Politechniki Opolskiej, seria Mechanika, Opole 2001, z. 64, ss. 269-276
13. ŁAGODA T., MACHA E.: The energy approach to fatigue life estimation under combined tension
with torsion, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria Mechanika, Opole 2001, z. 67,
pp.163-182
14. ACHTELIK H., GASIAK G., PAWLICZEK R.: Zastosowanie parametru energetycznego przy
cyklicznie zmiennym zginaniu i skręcaniu próbek ze stali 18G2A, Zeszyty Naukowe Politechniki
Świętokrzyskiej 2001, Nr 78, ss. 195-201
15. ŁAGODA T.: Uwagi o wybranych kryteriach naprężeniowych, Zeszyty Naukowe Politechniki
Świętokrzyskiej 2001, Nr 73, ss. 375-381
16. ŁAGODA T., MACHA E., MOLSKI K., FERENC R.: Rozkłady naprężeń i odkształceń dla
próbek gładkich i z karbem w przypadku kombinacji zginania ze skręcaniem, Zeszyty Naukowe
Politechniki Świętokrzyskiej 2001, Nr 73, ss. 55-62
17. KAROLCZUK A., ŁAGODA T., MACHA E.: Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej stali 1208.3
za pomocą parametru gęstości energii odkształceń, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej
2001, Nr 24, ss. 231-238
18. CARPINTERI A., KAROLCZUK A., MACHA E.: Fatigue fracture plane direction assessment
through the weight function method, Proceedings of the 10th International Conference on Fracture,
Hawaii 2001, CD
19. ŁAGODA T., MACHA E., MOREL F., NIESŁONY A.: The Energy Approach to Fatigue Life of
Hight Strength Steel under Variable Amplitude Tension with Torsion, Proceedings of the 6th
International Conference on Biaxial/Multiaxial Fatigue and Fracture, Lisboa 2001, Vol. I, pp. 233-
240
20. BANVILLET A., ŁAGODA T., MACHA E., PALIN-LUC T., VITTORI F.: Evaluation of
Critical Plane Approaches in Predicting Long Fatigue Life of Spheroidal Graphite Cast Iron under
Non-Proportional Variable Amplitude Bending and Torsion, Proceedings of the 6th International
Conference on Biaxial/Multiaxial Fatigue and Fracture, Lisboa 2001, Vol. I, pp. 407-413
21. MACHA E.: Niezawodność maszyn, Skrypty Wydawnictwa Politechniki Opolskiej, Opole 2001,
No 240, s.113
22. MACHA E.: Reliability of Machines, Skrypty Wydawnictwa Politechniki Opolskiej, Opole 2001,
No 240, s.113
23. PARTYKA M.: Metodologia projektowania-wybrane zagadnienia projektowania technicznego,
Skrypty Wydawnictwa Politechniki Opolskiej, Opole 2001, No 239, s.209
24. PARTYKA M.: Design methodology - some selected problems of engineering design, Skrypty
Wydawnictwa Politechniki Opolskiej, Opole 2001, No 241, s.203
25. PAZOŁA CZ., WOLODŹKO J., WOŁOWIEC J.: Badania parametrów pracy i trwałości węzłów
uszczelniających stosowanych w siłownikach hydraulicznych, Hydraulika i Pneumatyka, 2001, z. 3,
ss. 28-33
26. GARBACZ G., MACHA E.: Maszyna MZGS-100 PL/PZ do badań zmęczeniowych materiałów
przy poliharmonicznym zginaniu ze skręcaniem, Przegląd Mechaniczny, 2001, z. 11, ss. 29-34
27. GASIAK G., ROZUMEK D.: Rozwój pęknięć zmęczeniowych w próbkach z karbem przy
zginaniu z uwzględnieniem wpływu naprężeń średnich, Inżynieria Materiałowa, 2001, No 2, ss. 108-
112
28. GASIAK G., ROZUMEK D.: Wpływ zabiegu technologicznego w próbkach na ich trwałość przy
zmiennym zginaniu, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria Mechanika, Opole 2001, No
268, ss. 81-94
29. GASIAK G., ROZUMEK D.: Porównanie trwałości obliczeniowej z eksperymentalną przy
cyklicznym zginaniu dla różnych współczynników asymetrii cyklu, Zeszyty Naukowe Politechniki
Opolskiej, seria Mechanika, Opole 2001, No 268, ss. 65-80
30. GASIAK G., PAWLICZEK R., ROZUMEK D.: Wyznaczanie odkształceń w próbkach gładkich i
z karbem poddanych cyklicznemu zginaniu i skręcaniu, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej,
seria Mechanika, Opole 2001, Nr 268, ss. 47-64
31. GASIAK G., LACHOWICZ C., ROZUMEK D.: Wpływ obciążenia średniego na prędkość
pękania w stali 10HNAP przy zmiennym zginaniu, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria
Mechanika, Opole 2001, No 268, ss. 95-124
32. GASIAK G., PAWLICZEK R.: Model płaszczyzny naprężeń granicznych przy zmiennym zginaniu i
skręcaniu z udziałem naprężenia średniego, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria
Mechanika, Opole 2001, No. 68, ss.
33. ACHTELIK H., GRZELAK J.: Nierównobieżne przekładnie pasowe z kołami eliptycznymi,
Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria Mechanika, Opole 2001, No 68, ss. 19-26
34. BESLER A., PARTYKA M.: Przedstawienie wpływu parametrów eksploatacyjnych dla
sprawności pomp zębatych przy użyciu metody siatkowo-drzewiastej minimalizacji funkcji
boolowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria Mechanika, Opole 2001, No 68, ss.
75-80
35. PAZOŁA CZ.: Hydrodynamika procesu uszczelniania w węzłach uszczelniających siłowników
hydraulicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria Mechanika, Opole 2001, No 64,
ss. 323-330
36. GASIAK G., LACHOWICZ C., ROZUMEK D.: Modelowanie prędkości rozwoju pęknięcia
zmęczeniowego w materiałach sprężysto-plastycznych z wykorzystaniem zakresu całki ?J, Zeszyty
Naukowe Politechniki Opolskiej, seria Mechanika, Opole 2001, No 272, ss. 23-29
37. GASIAK G., LACHOWICZ C., ROZUMEK D.: Wpływ koncentratora naprężania na prędkość
pękania zmęczeniowego w stali 10HNAP oraz 18G2A z uwzględnieniem zakresu całki ?J, Zeszyty
Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, 2001, No 73, ss. 249-256
38. GASIAK G., PAWLICZEK R.: Algorytm obliczania trwałości zmęczeniowej w warunkach
zmiennego zginania i skręcania przy udziale obciążeń średnich, Zeszyty Naukowe Politechniki
Białostockiej, 2001, Nr 24, ss. 169-175
39. GASIAK G., PAWLICZEK R., ROZUMEK D.: Fatigue life under combined bending and torsion
with the mean stress value, Proceedings of the 6th International Conference on Biaxial/Multiaxial
Fatigue and Fracture, Lisboa, 2001, Vol. I, pp. 133-141
40. GASIAK G., PAWLICZEK R.: The Mean Loading Effect under Cyclic Bending and Torsion of
18G2A steel, Proceedings of the 6th International Conference on Biaxial/Multiaxial Fatigue and
Fracture, Lisboa, 2001, Vol. I, pp. 213-221
41. GASIAK G., LACHOWICZ C., ROZUMEK D.: Doświadczalna weryfikacja wzoru opisującego
prędkość propagacji szczeliny przy zmiennym zginaniu, Referaty Sympozjum Mechaniki Zniszczenia
Materiałów i Konstrukcji, Augustów, 2001, ss. 107-114
42. PAZOŁA CZ.: Analiza zjawisk hydrodynamicznych w węzłach uszczelniających siłowników
hydraulicznych, Materiały IX Konferencji Międzynarodowej "Uszczelnienia i technika uszczelniania
maszyn i urządzeń", Wrocław 2001, Vol. I, ss. 135-142
43. PAZOŁA CZ.: Kryterium szczelności w ocenie trwałości uszczelnień stosowanych w siłownikach
hydraulicznych, Materiały Konferencji Naukowo- Technicznej "TRANSHYDRO 2001", Wrocław
2001, Vol. I, ss. 209-215
44. PARTYKA M.: Przekształcenia kodowe w inżynierii wiedzy na przykładzie układów
maszynowych, Materiały Konferencji Naukowo- Technicznej "TRANSHYDRO 2001", Wrocław
2001, ss. 199-208
45. GARBACZ G., PARTYKA M.: Propozycja modelu matematycznego opisującego siłę niszczącą
obciążeń modelowanych na maszynie zmęczeniowej MZGS-100 PL/PZ, Materiały 30-stej
Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki, Zakopane 2001, ss.81-81
46. CONER L., PARTYKA M.: Możliwości zastosowań macierzy ważności dla elementów z
typowych układów na przykładzie wyznaczania niezawodności, Materiały 30-stej Ogólnopolskiej
Konferencji Zastosowań Matematyki, Zakopane 2001, ss. 79-79
47. GARBACZ G., PARTYKA M.: Zastosowanie analizy kombinatorycznej dla porównania trwałości
zmęczeniowej próbek ze stali 18G2A - obliczonej na podstawie obciążeń modelowanych na
maszynie MZGS-100 PL/PZ przy różnych częstotliwościach roboczych maszyny, Materiały 30-stej
Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki, Zakopane 2001, ss.80-80
48. BABICZ W., PARTYKA M.: Zastosowanie macierzy binarnych do jakościowego opisu
wielowartościowych zmiennych logicznych w komputerowym wspomaganiu procesu projektowania
i zarządzania, Materiały 30-stej Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki, Zakopane
2001, ss.1-1
49. GIZA M., PARTYKA M.: Optymalizacja parametrów eksploatacyjnych wpływających na
sprawność pomp zębatych przy użyciu algorytmu Quine'a - Mc Cluskeya upraszczającego
wielowartościowe układy logiczne, Materiały III Krajowej Konferencji "Metody i systemy
komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim", Kraków 2001, Vol. I,
ss.517-522
50. BESLER A., PARTYKA M.: Analiza procesu upraszczania wielowartościowych funkcji logicznych
dla strukturalnych procesów decyzyjnych, Materiały Konferencji "Zintegrowane Zarządzanie",
WNT Warszawa 2001, Vol. I, ss.49-53
51. GIZA M., PARTYKA M.: Zastosowanie algorytmu Quine'a - Mc Cluskeya minimalizacji układu
wielowartościowych funkcji logicznych dla procesów decyzyjnych zarządzania, Materiały
Konferencji "Zintegrowane Zarządzanie", WNT Warszawa 2001, Vol. I, ss. 242-247
52. CONER L., PARTYKA M.: Zastosowanie macierzy ważności połączeń i grafów zależności w
CAD procesów decyzyjnych na przykładzie układów maszynowych, Materiały Konferencji
"Zintegrowane Zarządzanie", WNT Warszawa 2001, Vol. I, ss. 168-172
53. GARBACZ G.: Zarządzanie eksperymentem w badaniach zmęczeniowych stali 18 G2A z
uwzględnieniem kombinatorycznego wyznaczania trwałości, Materiały Konferencji "Warsztaty Nauk
o Zarządzaniu dla doktorantów i przyszłych doktorantów" 2001, Vol. I, ss. 150-157