1. ŁAGODA T., MACHA E., Energetyczny model oceny trwałości zmęczeniowej elementów maszyn
poddanych kombinacji zginania ze skręcaniem, XIII Konferencja Naukowa Problemu Rozwoju
Maszyn Roboczych, Zakopane 2000, Politechnika Łódzka filia w Bielsku Białej, 2000, ss. 285-
292
2. ŁAGODA T., MACHA E., NIESŁONY A., MOREL F., Estymowanie trwałości zmęczeniowej
stali 35NCD16 przy kombinacji rozciągania ze skręcaniem za pomocą parametru energetycznego,
w. Zmęczenie i Mechanika Pękania, Materiały, XVIII Sympozjum nt. Zmęczenie Materiałów i
Konstrukcji, ATR Bydgoszcz 2000, ss. 289-296
3. ŁAGODA T., MACHA E., NIESŁONY A., MULLER A., Trwałość zmęczeniowa żeliw
GGG40, GGG60 i GTS45 przy kombinacji losowego rozciągania ze skręcaniem, Przegląd
Mechaniczny, Vol. 5-6, 2000, ss. 28-32
4. ŁAGODA T., MACHA E., Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej z warunkach
nieproporcjonalnych obciążeń losowych za pomocą parametru naprężeniowego,
odkształceniowego i energetycznego w płaszczyźnie krytycznej, w. Zmęczenie i Mechanika
Pękania, Materiały, XVIII Sympozjum nt. Zmęczenie Materiałów i Konstrukcji, ATR Bydgoszcz
2000, ss. 281-288
5. ŁAGODA T., MACHA E., Fatigue lifes under biaxial random loading according to normal stess,
strain and strain energy density in the critical plane, Proc. Inter. Conf. on Life Assessment and
Managment for Structural Components, ed. V. T. Troshchenko, Institute for Problems of Strength,
Kiev 2000, Vol. I, pp. 119-124
6. ŁAGODA T., MACHA E., NIESŁONY A., MULLER A., Comparision of calculation and
experimental fatigue lives of some chosen cast irons under combined tension and torsion, The 13th
European Conference on Fracture Mechanics: Application and Challenges, ECF13, 6-9
September 2000, San Sebastian, Spain, Eds. M.Fuentes, M.Elices, A.Martin-Meizoso and
J.M.Martinez-Esnaola, Elsevier, Abstract Volume pp.256-256, CD-Rom, ps 6
7. ŁAGODA T., MACHA E., Generalization of energy - based multiaxial fatigue criteria to random
loading, Multiaxial Fatigue and Deformation: Testing and Prediction, ASTM STP 1387, S.Kalluri
and P.J.Bonacuse, Eds., American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA,
2000, pp. 173-190
8. ŁAGODA T., MACHA E., Gęstość energii odkształceń w płaszczyźnie krytycznej jako parametr
wieloosiowego zmęczenia, III Konferencja PTMTS "Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, Zeszyty
Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, nr 14, Politechnika Śląska, Gliwice 2000, ss. 95-100
9. ŁAGODA T., MACHA E., Trwałość zmęczeniowa przy dwuosiowych nieproporcjonalnych
obciążeniach losowych według naprężenia, odkształcenia i energii właściwej odkształceń
normalnych w płaszczyźnie krytycznej, Problemy Maszyn Roboczych, Z. 15, 2000, ss. 47-69
10. LACHOWICZ C. T., Metoda obliczania właściwej energii odkształceń sprężysto-plastycznych
przy obciążeniach cyklicznych i losowych, Zeszyty Naukowe PO w Opolu, Seria Mechanika Nr
257, Z. 62, Opole 2000, ss. 61-81
11. MACHA E., Influence of multiaxial stresses on initation and propagation of cracks, German-Polish
Summer School, Lecture, TU Dresden 2000, pp. 1-28
12. KAROLCZUK A., MACHA E., Wyznaczanie oczekiwanych kierunków płaszczyzn złomu
zmęczeniowego za pomocą średnich ważonych wartości kątów Eulera, w: Zmęczenie i Mechanika
Pękania, Materiały, XVIII Sympozjum nt. Zmęczenie Materiałów i Konstrukcji, ATR Bydgoszcz
2000, ss. 213-220
13. Macha E., Pawliczek R., Rozumek D.: Badania zmęczeniowe próbek gładkich i z karbem przy
jednoczesnym zginaniu i skręcaniu z uwzględnieniem wpływu naprężeń średnich. Inżynieria
Materiałowa, Nr 2, 2000, ss.79-85
14. Gasiak G., Pawliczek R., Rozumek D.: Przewidywanie trwałości zmęczeniowej próbek z karbem
przy cyklicznym zginaniu i skręcaniu z udziałem obciążenia średniego. Zeszyty Naukowe PO w
Opolu. Seria: Mechanika Nr 257, Z. 62, Opole 2000, ss. 19-39
15. Gasiak G., Pawliczek R., Rozumek D.: Badanie wpływu obciążenia średniego i rodzaju karbu na
trwałość zmęczeniową przy zginaniu ze skręcaniem. Zeszyty Naukowe PO w Opolu. Seria:
Mechanika Nr 257, Z.62, Opole 2000,ss. 6-18
16. Gasiak G., Rozumek D.: Badanie wpływu geometrii próbki wykonanej ze stali 18G2A na prędkość
pękania zmęczeniowego przy wahadłowym zginaniu. Zeszyty Naukowe PO w Opolu. Seria:
Mechanika Nr 257, Z. 62, Opole 2000, ss. 41-60
17. Gasiak G., Lachowicz C.T., Rozumek D.: Badanie wpływu parametrów geometrycznych próbki na
prędkość pękania przy wahadłowym zginaniu, w. Zmęczenie i Mechanika Pękania, Materiały,
XVIII Sympozjum nt. Zmęczenie Materiałów i Konstrukcji, ATR Bydgoszcz 2000, ss.141-148
18. Gasiak G., Rozumek D., Lachowicz C.T.: Badanie wpływu obciążenia średniego na prędkość
pękania w stali 18G2A przy zmiennym zginaniu. XIX Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej
Ciała Stałego,Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa - Jachranka 2000, ss. 227-232
19. Gasiak G., Grzelak J., Rozumek D.: Badanie trwałości stali 10HNAP przy zmęczeniowym pękaniu
w warunkach zginania oraz rozciągania. XIX Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała
Stałego, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa - Jachranka 2000, ss. 214-219
20. Pawliczek R.: Przewidywanie trwałości zmęczeniowej przy cyklicznym zginaniu i skręcaniu z
udziałem wartości średniej naprężenia, Zeszyty Naukowe PO Nr 257, Seria: Mechanika z.62,
Opole 2000, ss. 83-105
21. Gasiak G., Pawliczek R.: Badanie wpływu obciążenia średniego na trwałość stali 18G2A w
warunkach zginaniu i skręcania. XIX Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego,
Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa - Jachranka 2000, ss. 220-226
22. Pazoła Cz., Wołodźko J., Wołowiec J.: Badania parametrów pracy i trwałości zespołów
uszczelniających w siłownikach dwustronnego działania, X Ogólnopolska Konferencja "Cylinder
2000" zbiór referatów, Komag-Gliwice, Szczyrk 2000, ss. XXI/1-6
23. Partyka M.A.: Izomorficzne przekształcenia kodowe klasyfikatorów drzewiastych i drzew
binarnych w CAD procesów decyzyjnych, XXIX Konferencja Zastosowań Matematyki PAN,
Zakopane 2000, Instytut Matematyki PAN, Warszawa 2000, ss.101-101
24. Partyka M.A. Besler A.: Ustalenie rangi ważności zmiennych funkcji logicznych w ujęciu zasad
metody siatkowo-drzewiastej, XXIX Konferencja Zastosowań Matematyki PAN, Zakopane
2000, Instytut Matematyki PAN, Warszawa 2000, ss.102-102
25. Partyka M.A., Coner L.: Zastosowanie macierzy ważności połączeń wierzchołkowych grafu
zależności do optymalizacji konstrukcji układów maszynowych, XXIX Konferencja Zastosowań
Matematyki PAN, Zakopane 2000, Instytut Matematyki PAN, Warszawa 2000, ss.103-103
26. Partyka M.A., Babicz W.: Wybrane uwagi na temat znaczenia krotności upraszczania się
zmiennych logicznych dla zamiany pięter logicznych drzew decyzyjnych, III Konferencja
Zintegrowanego Zarządzania, Zakopane 2000, WNT Warszawa 2000, ss. 93-102
27. Partyka M.A., Besler A.: Algorytm i program cyfrowy dla utworzenia minimalnego drzewa
logicznego dla indywidualnych funkcji logicznych w oparciu o metodę siatkowo-drzewiastą, III
Konferencja Zintegrowanego Zarządzania, Zakopane 2000, WNT Warszawa 2000, ss. 103-106
28. Partyka M.A., Coner L.: Zastosowanie macierzy ważności połączeń wierzchołkowych w
symetrycznym grafie zależności na przykładzie analizy struktury informacyjnej i organizacyjnej
przedsiębiorstwa, III Konferencja Zintegrowanego Zarządzania, Zakopane 2000, WNT Warszawa
2000, ss. 107-110
29. Partyka M.A., Giza M.: Zastosowanie analizy logicznych systemów informacyjnych w
komputerowym modelowaniu strukturalnym układów maszynowych, III Konferencja
Zintegrowanego Zarządzania, Zakopane 2000, WNT Warszawa 2000, ss. 111-117
30. Partyka M.A., Giza M.: Zastosowanie drzew logicznych i hierarchicznej notacji klasyfikatorów
drzewiastych w inżynierii wiedzy na przykładzie układów maszynowych, III Konferencja
Zintegrowanego Zarządzania, Zakopane 2000, WNT Warszawa 2000, ss. 118-126
31. Partyka M.A., Besler A.: Komputerowe wspomaganie priorytetów decyzyjnych w graficznych
systemach ekspertowych z wykorzystaniem funkcji logicznych, V Międzynarodowa Konferencja
Komputerowego Wspomagania Prac Inżynierskich, Polanica Zdrój 2000, Instytut Konstrukcji i
Eksploatacji Maszyn Politechnika Wrocławska, Wrocław 2000, ss.211-218
32. Babicz W. Partyka M.A.: Wybrane zagadnienia wielokrotnych zmiennych logicznych dla
komputerowego wspomagania projektowania, V Międzynarodowa Konferencja Komputerowego
Wspomagania Prac Inżynierskich, Polanica Zdrój 2000, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji
Maszyn, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2000, ss.17-22
33. Partyka M.A., Babicz W.: Application of multiple logical variables for calculation complexity
simplification during formation of logical decision trees and dendritic classifiers, 5th Inter. Confer.
Neur. Netw. and Soft Comput. Engin., Techn. Univer. of Częstochowa, Częstochowa 2000, pp.
261-266
34. Koziarska A., Partyka M.A.: Some remarks on dendritic structures and classifiers for information
retrieval, 5th Inter. Confer. Neur. Netw. and Soft Comput. Engin., Techn. Univer. of Częstochowa,
Częstochowa 2000, pp. 233-240
35. Besler A., Partyka M.A.: Wyznaczanie priorytetów decyzyjnych w graficznych systemach
ekspertowych z wykorzystaniem minimalizacji funkcji boolowskich, IV Konfer. Inżyn. Wiedzy i
Syst. Ekspert., Wrocław 2000, Inst. Sterow. i Techn. System., Politechnika Wrocławska,
Wrocław 2000, ss.44-51
36. Koziarska A., Partyka M.A.: Podobieństwa i różnice graficzne w klasyfikacji informacji metodą
tablic decyzyjnych i realizacja grupowania klasyfikatorowego, IV Konfer. Inżyn. Wiedzy i Syst.
Ekspert., Wrocław 2000, Inst. Sterow. i Techn. System., Politechnika Wrocławska, Wrocław
2000, ss. 176-183